ầu co và giãn nhiều : Đường cầu dốc ít .| ED | < 1 : Cầu co và giãn ít : Đường cầu dốc nhiều .| ED | = 1 : Cầu co và giãn đơn vị chức năng : Đường cầu dốc 45

|ED| = 0: Cầu hoàn toàn không co giãn: Đường cầu

thẳng đứng .| ED | = ∞ : Cầu trọn vẹn co và giãn : Đường cầu nằmngang .Độco giãn của cầu theo giá chéo- EXY < 0 → X và Y là sản phẩm & hàng hóa bổ trợ .- EXY > 0 → X và Y là sản phẩm & hàng hóa sửa chữa thay thế .

– EXY= 0 → X và Y là hàng hóa không

pdf12 trang | Chia sẻ : Mr Hưng| Lượt xem : 65100

| Lượt tải: 11

download

Nội dung tài liệu Bảng công thức kinh tế vi mô, vĩ mô cần nhớ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BẢNG CÔNG THỨC KINH TẾ VI MÔ, VĨ MÔ CẦN NHỚ —– STT Nội dung Công thức Ghi chú I Kinh tế Vi mô 1 Hàm số cầu QD = aP + b Với a = ΔQD / ΔP 2 Hàm số cung Qs = cP + d Với c = ΔQs / ΔP 3 Độ co và giãn của cầu theo giá | ED | > 1 : Cầu co và giãn nhiều : Đường cầu dốc ít. | ED | < 1 : Cầu co và giãn ít : Đường cầu dốc nhiều. | ED | = 1 : Cầu co và giãn đơn vị chức năng : Đường cầu dốc 450. | ED | = 0 : Cầu trọn vẹn không co và giãn : Đường cầu thẳng đứng. | ED | = ∞ : Cầu trọn vẹn co và giãn : Đường cầu nằm ngang. 4 Độ co và giãn của cầu theo giá chéo - EXY < 0 → X và Y là sản phẩm & hàng hóa bổ trợ. - EXY > 0 → X và Y là sản phẩm & hàng hóa sửa chữa thay thế. – EXY = 0 → X và Y là sản phẩm & hàng hóa không tương quan nhau ( hoặc sản phẩm & hàng hóa độc lập với nhau ). 5 Độ co và giãn của cầu theo thu nhập – EI < 0 → X là sản phẩm & hàng hóa thứ cấp. - EI > 0 → X là sản phẩm & hàng hóa thường thì. + 0 < EI < 1 → X là sản phẩm & hàng hóa thiết yếu. + EI > 1 → X là sản phẩm & hàng hóa xa xỉ ( hạng sang ). % ∆ QD ( X ) % ∆ PY ∆ QD ( X ) / QD ( X ) ∆ PY / PY = EXY = % ∆ QD % ∆ I ∆ QD / QD ∆ I / I = EI = % ∆ QD % ∆ P ∆ QD / QD ∆ P. / P. = ED = = ∆ QD ∆ P P QD * a * P. / QD = = ( Q2 – Q1 ) / Q1 ( P2 – P1 ) / P1 6 Độ co và giãn của cung theo giá | ES | > 1 : Cung co và giãn nhiều : Đường cung dốc ít. | ES | < 1 : Cung co và giãn ít : Đường cung dốc nhiều. | ES | = 1 : Cung co và giãn đơn vị chức năng : Đường cung dốc 450. | ES | = 0 : Cung hoàn toàn không co và giãn : Đường cung thẳng đứng. | ES | = ∞ : Cung hoàn toàn co và giãn : Đường cung nằm ngang. 7 Tổng hữu dụng TU = f ( Q. ) Là tổng mức thỏa mãn nhu cầu mà NTD đạt được khi tiêu dùng một số lượng mẫu sản phẩm nào đó trong một đơn vị chức năng thời hạn. 8 Hữu dụng biên MUX = ΔTU / ΔQXMUX = dTU / dQX + MU > 0 → TU tăng dần. + MU < 0 → TU giảm dần. + MU = 0 → TU cực lớn. 9 Tỷ lệ thay thế sửa chữa biên MRSXY = ΔY / ΔX = - MUX / MUY Tỉ lệ thay thế sửa chữa biên ( MRS ) của mẫu sản phẩm X cho mẫu sản phẩm Y là số lượng hàng hóa Y mà người tiêu dùng phải giảm bớt để có thêm một đơn vị chức năng hàng hóa X mà tổng mức hữu dụng không đổi. 10 Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng Đường ngân sách : XPX + YPY = I → Y = - ( PX / PY ) * X + I / PY 11 Hàm sản xuất Q = f ( x1, x2, , xn ) Q = f ( L, K ) + Q. : số lượng mẫu sản phẩm đầu ra ; + K : số lượng vốn ; + L : số lượng lao động. XPX + YPY = I MUX PX = MUY PY % ∆ QS % ∆ P ∆ QS / QS ∆ P. / P. = ES = = ∆ QS ∆ P P QS * c * P. / QS = = ( Q2 – Q1 ) / Q1 ( P2 – P1 ) / P1 12 Năng suất trung bình của lao động APL = TP / L TP : Tổng sản phẩm 13 Năng suất biên của lao động MPL = ΔTP / ΔL = dTP / dL 14 Tỷ lệ sửa chữa thay thế kỹ thuật biên MRTSLK = ΔK / ΔL 15 Tổng chi phí TC = TFC + TVC TFC : Tổng chi phí cố địnhTVC : Tổng chi phí đổi khác 16 Ngân sách chi tiêu cố định và thắt chặt trung bình AFC = TFC / Q. 17 Chi tiêu đổi khác trung bình AVC = TVC / Q. 18 Tổng chi phí trung bình ATC = AFC + AVC AC cũng chính là ATC 19 Chi tiêu biên MC = ΔTC / ΔQ = ΔTVC / ΔQ = dTC / dQ = dTVC / dQ 20 Phối hợp tối ưu Đường đẳng phí : LPL + KPK = TC → K = TC / PK – PL / PK * L * Thị trường cạnh tranh đối đầu tuyệt vời và hoàn hảo nhất 21 Tổng doanh thu TR = P x Q. 22 Doanh thu trung bình AR = TR / Q. = ( P x Q. ) / Q. = P AR là 1 đường thẳng nằm ngang tại mức giá P. 23 Doanh thu biên MR = ΔTR / ΔQ = d ( TR ) / dQ = P Là sự tăng thêm trong TR khi doanh nghiệp bán thêm một đơn vị chức năng sản lượng → MR là 1 đường thẳng nằm ngang tại mức giá P. 24 Hàm doanh thu Л = TR – TC - Để tối đa hóa doanh thu : dЛ = dTR – dTC = 0 Hay dTR = dTC Hoặc MR = MC. - Để tối đa hóa doanh thu : + Nếu MR < MC : Giảm sản lượng. + Nếu MR > MC : Tăng sản lượng. LPL + KPK = TC MPL PL = MPK PK * Thị trường độc quyền thuần túy 25 Tổng doanh thu – Hàm cầu : Q = aP + b, ( a < 0 ) → P = 1 / a x Q – b / a - TR là 01 parabol có dạng chữ U ngược. - TR đạt cực lớn khi MR = 0 26 Doanh thu trung bình AR = TR / Q. = ( P x Q. ) / Q. = P. Đường AR cũng chính là đường cầu. 27 Doanh thu biên Đường MR có cùng tung độ góc và có độ dốcgấp đôi đường cầu ( nằm dưới đường cầu ). 28 Hàm doanh thu Л = TR – TC Để tối đa hóa doanh thu : dЛ = dTR – dTC = 0H ay : dTR = dTC Hoặc : MR = MC II Kinh tế Vĩ mô 1 Tổng sản phẩm quốc nội - GDP GDP là tổng giá trị sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ sau cuối do nền kinh tế sản xuất ra trong một koảng thời hạn nhất định, trong khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ nhất định. Tính GDP trải qua luồng sản phẩm & hàng hóa : Tính GDP trải qua luồng tiền : Phương pháp thu nhập GDP = W + i + R + л + De + Tsx Tsx : Thuế sản xuất và nhập khẩu. Phương pháp tiêu tốn GDP = C + I + G + X - M Phương pháp giá trị ngày càng tăng GDP = Tổng giá trị ngày càng tăng Giá trị ngày càng tăng = Giá trị đầu ra – giá thành đầu vào 2 Chỉ số kiểm soát và điều chỉnh lạm phát kinh tế - GDPdeflator TR = P x Q Q - b = a Qx = Q2 - bQ a MR = dTR dQ = 2Q - b a GDPdeflator = GDP tdanh nghĩa GDP tthực GDP = ∑ Pi x Qi n i = 1 GDP tdanh nghĩa = ∑ Pi t x Qit n i = 1 GDP tthực = ∑ Pi 0 x Qit n i = 1 GDPdeflator dùng cùng một nhóm sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ của năm hiện hành ( tức là năm t ) để thấy được sự dịch chuyển của giá qua các thời kỳ. 3 Tăng trưởng kinh tế 4 Chỉ số giá tiêu dùng - CPI CPI dùng cùng một nhóm sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ của năm gốc ( tức là năm 0 ) để thấy được sự dịch chuyển của giá qua các thời kỳ. 5 Tổng thu nhập vương quốc ( GNI / GNP ) GNI đo lường và thống kê tổng giá trị sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ sau cuối của một nền kinh tế do công dân của một quốc gia sản xuất ra trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. GNI = GDP + NIA NIA = Thu nhập từ quốc tế chuyển vào – Thunhập từ trong nước chuyển ra. 6 Tiêu dùng và tiết kiệm chi phí Thu nhập khả dụng Yd = Y – Tn Tn ( Thuế ròng ) : Thu nhập của nhà nước CPI = ∑ Pit x Qi0 n i = 1 ∑ Pi0 x Qi0 n i = 1 GDPdeflator = ∑ Pit x Qit n i = 1 ∑ Pi0 x Qit n i = 1 g ( % ) = GDP tthực GDP ( t-1 ) thực ( ) - 1 x 100 Tỷ lệ lạm phát kinh tế CPI t CPI ( t-1 ) ( ) - 1 x 100 = Yd = C + S → ∆ Yd = ∆ C + ∆ S C : Chi tiêu dùng hộ mái ấm gia đình ; S : Tiết kiệm Hàm tiêu dùng C = f ( Yd ) = C0 + CmYd C0 : Tiêu dùng tự định Hàm tiết kiệm ngân sách và chi phí S = f ( Yd ) = S0 + SmYd S0 : Tiết kiệm tự định Với 0 < Cm < 1 Cm ( hay MPC ) : Tiêu dùng biên ( hay khuynh hướng tiêu dùng biên ) là thông số phản ánh sự tăng thêm của tiêu dùng khi thu nhập khả dụng tăng thêm 1 đơn vị chức năng giá trị và ngược lại. Với 0 < Sm < 1 Sm ( hay MPS ) : Tiết kiệm biên ( hay khuynh hướng tiết kiệm ngân sách và chi phí biên ) phản ánh sự tăng thêm của tiết kiệm chi phí khi thu nhập khả dụng tăng thêm 1 đơn vị chức năng giá trị và ngược lại. Mối quan hệ giữa hàm số tiết kiệm ngân sách và chi phí và hàm số tiêu dùng C0 + S0 = 0 Cm + Sm = 1 7 Hàm số góp vốn đầu tư I = f ( Y ) = I0 + ImY I0 : Đầu tư tự định Với 0 < Im < 1 Im ( hay MPI ) : Đầu tư biên ( hay khuynh hướng góp vốn đầu tư biên ) theo sản lượng vương quốc, phản ánh lượng góp vốn đầu tư tăng thêm khi sản lượng tăng thêm một đơn vị chức năng giá trị và ngược lại. 8 Thu, chi ngân sách Tn = Tt - Tr Tt : Tổng thuế ; Tr : Chi chuyển nhượng ủy quyền Tn = f ( Y ) = T0 + TmY T0 : Thuế ròng tự định ; Tm : Thuế ròng biên Với 0 < Tm < 1 Tm ( hay MPT ) : Thuế ròng biên ( hay khuynh hướng thuế ròng biên ) phản ánh sự biến hóa của thuế ròng khi sản lượng vương quốc biến hóa 1 đơn vị chức năng. 9 Xuất nhập khẩu và cán cân ngoại thương Cm = C1 = ΔC ΔYd Sm = ΔS ΔYd Im = ΔI ΔY Tm = ΔT ΔY Cán cân ngoại thương TB = NX = X - M NX : Xuất khẩu ròng Xuất khẩu X = X0 = const Nhập khẩu M = M0 + MmY M0 : Nhập khẩu tự định Với 0 < Tm < 1 Mm ( hay MPM ) : Nhập khẩu biên ( hay khuynh hướng nhập khẩu biên ) phản ánh lượng tăng thêm của nhập khẩu khi sản lượng quốc gia tăng thêm một đơn vị chức năng và ngược lại. 10 Xác định sản lượng cân đối trong nền kinh tế mở Tổng cung AS = Y Tổng cầu AD = C + I + G + X - M Sản lượng cân đối Y = C + I + G + X - M AS = AD S + Tn + M = I + G + X Các khoản bơm vào = Các khoản rò rỉ 11 Mô hình số nhân ΔY = k x ΔAD - K đồng biến với Cm, Im - K nghịch biến với Tm, Mm YCB = k ( C0 + I0 + G0 + X0 - M0 - CmT0 ) 12 Thị trường tiền tệ và lãi suất vay M1 = Tiền lưu thông ngoài ngân hàng nhà nước + Tiền gửi không kỳ hạn M0 : Cơ số tiền Mm = ΔM ΔY k = 1 1 - Cm + CmTm – Im + Mm k = ΔY ΔAD M2 = M1 + Tiền gửi có kỳ hạn Số nhân tiền đơn thuần Hàm số cung tiền danh nghĩa QMS = M1 Hàm số cung tiền thực Hàm số cầu tiền thực Khi thị trường tiền tệ cân đối Tác động của lãi suất vay đến Y Hàm góp vốn đầu tư I = f ( Y +, r - ) I = I0 + ImY + Ir r M0 Tỷ lệ dự trữ bắt buộc M1 = ∆ M0 Tỷ lệ dự trữ bắt buộc ∆ M1 = 1 Tỷ lệ dự trữ bắt buộc KM = ΔM1 ΔM0 = QMS P = M1 P QMD P = f ( Y +, r - ) = a0 + ar r + aY Y QMS P = QMD P M1 P = a0 + ar r + aY Y Với Ir < 0 13 Thị trường ngoại tệ và tỷ giá hối đoái Cung ngoại tệ ( SE ) QSE = f ( E + ) E : Tỷ giá hối đoái danh nghĩa. Cầu ngoại tệ ( DE ) QDE = f ( E - ) Tỷ giá hối đoái thực Các chính sách tỷ giá hối đoái : - Cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi trọn vẹn ( hay còn gọi : Cơ chế tỷ giá hối đoái linh động ). - Cơ chế tỷ giá hối đoái cố định và thắt chặt. - Cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi có quản trị. Tác động của tỷ giá đến Y Hàm số xuất khẩu X = f ( e + ) Hàm số nhập khẩu M = f ( Y +, e - ) 14 Chính sách tài khoá lan rộng ra : - Tăng tiêu tốn nhà nước ; Giảm thuế. - Hiệu quả sau cuối : ( 1 ) – ( 2 ). Thông qua lãi suất vay và góp vốn đầu tư Ir = ΔI Δr ( 2 ) AD DM r I AD ( 1 ) G, T AD ∆ Y = k x ∆ AD Y PNước ngoài tính theo ngoại tệ PTrong nước tính theo nội tệ e = E x PNước ngoài tính theo nội tệ PTrong nước tính theo nội tệ e = e X AD Y, M NX e X AD Y, M NX Thông qua tỷ giá hối đoái và xuất khẩu ròng Crowding – out Chi tiêu cơ quan chính phủ ( G ) tăng → Đầu tư ( I ) giảm : Hiện tượng ép chế. Crowding – in Chi tiêu chính phủ nước nhà ( G ) tăng → Đầu tư ( I ) tăng. 15 Chính sách tài khóa thu hẹp : - Giảm tiêu tốn nhà nước ; Tăng thuế. - Hiệu quả ở đầu cuối : ( 1 ) – ( 2 ). Thông qua lãi suất vay và đầu tư Thông qua tỷ giá hối đoái và xuất khẩu ròng 16 nhà nước thực thi chủ trương tiền tệ lan rộng ra : Hiệu quả ở đầu cuối : ( 1 ) – ( 2 ). Thông qua lãi suất vay và đầu tư Thông qua tỷ giá hối đoái và xuất khẩu ròng ( 1 ) G, T AD ∆ Y = k x ∆ AD Y ( 2 ) AD DM r I AD ∆ r ( 1 ) M1 r ∆ I = Ir x ∆ r I ∆ AD = ∆ I AD ∆ Y = k x ∆ AD Y ( 2 ) AD DM r I AD ( 1 ) M1 r D E NX YE X, M AD ( 2 ) AD DM r SE E NX ADX, M ( 1 ) G, T AD ∆ Y = k x ∆ AD Y ( 2 ) AD DM r SE E NX ADX, M ( 1 ) G, T AD ∆ Y = k x ∆ AD Y ( 2 ) AD DM r SE E NX ADX, M 17 nhà nước thực thi chủ trương tiền tệ thu hẹp : Hiệu quả ở đầu cuối : ( 1 ) – ( 2 ). Thông qua lãi suất vay và đầu tư Thông qua tỷ giá hối đoái và xuất khẩu ròng 18 Mô hình IS - LM Phương trình đường IS Y = f ( r - ) Đường IS : Tập hợp những điểm phối hợp khác nhau giữa lãi suất vay ( r ) và sản lượng ( Y ) khi thị trường sản phẩm & hàng hóa cân đối. - Đường IS trượt dọc khi lãi suất vay ( r ) biến hóa. - Đường IS di dời khi tổng cầu ( AD ) biến hóa : + ΔAD > 0 : Đường IS di dời sang phải. + ΔAD < 0 : Đường IS di dời sang trái. Phương trình đường LM r = f ( Y + ) Đường LM : Tập hợp toàn bộ các điểm phối hợp khác nhau giữa sản lượng và lãi suất vay tương ứng khi thị trường tiền tệ cân đối. - Đường LM trượt dọc khi lãi suất vay ( r ) đổi khác. - Đường LM di dời khi mức giá ( P. ) nền kinh tế biến hóa : + Mức giá nền kinh tế ( P. ) tăng : Đường SM, LM di dời sang trái. + Mức giá nền kinh tế ( P. ) giảm : Đường SM, LM di dời sang phải. ∆ r ( 1 ) M1 r ∆ I = Ir x ∆ r I ∆ AD = ∆ I AD ∆ Y = k x ∆ AD Y ( 2 ) AD DM r SE E NX ADX, M ( 2 ) AD DM r I AD ( 1 ) M1 r D E NX YE X, M AD 19 Một số quan tâm cần nhớ a Đường tiêu dùng theo thu nhập là tập hợp các điểm phối hợp tối ưu khi thu nhập biến hóa b Đường tiêu dùng theo gía cả là tập hợp các điểm phối hợp tối ưu khi gía cả biến hóa c Đường Engel phản ánh mối quan hệ giữa lượng cầu và thu nhập d Thất nghiệp Thất nghiệp tự nhiên = Thất nghiệp cơ học + Thất nghiệp cơ cấu tổ chức Là mức thất nghiệp tự nguyện khi thị trường lao động cân đối. Trong thời gian ngắn - Có sự đánh đổi giữa lạm phát kinh tế và thất nghiệp. - Mối quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát kinh tế là mối quan hệ nghịch biến. Trong dài hạn - Không có sự đánh đổi giữa lạm phát kinh tế và thất nghiệp. - Thất nghiệp trong dài hạn luôn luôn là thất nghiệp tự nhiên. - Sản lượng nền kinh tế luôn ở mức sản lượng tiềm năng. - Đường Phillips trong dài hạn là đường thẳng. đ Cán cân thanh toán giao dịch I. Tài khoản vãng lai : - Xuất khẩu - Nhập khẩu - Chuyển nhượng ròng - Thu nhập ròng từ quốc tế II. Tài khoản vốn : - Đầu tư ròng - Giao dịch ròng về gia tài kinh tế tài chính III. Sai số thống kê : IV. Cán cân giao dịch thanh toán : I + II + III - Cán cân giao dịch thanh toán thặng dư khi luồng tiền chuyển vào lớn hơn luồng tiền chuyển ra. - Cán cân giao dịch thanh toán thâm hụt khi luồng tiền chuyển vào nhỏ hơn luồng tiền chuyển ra. V. Tài trợ chính thức : - IV VI. Cân đối cán cân giao dịch thanh toán : IV + V = 0 Các file đính kèm theo tài liệu này :

  • pdfbang_tom_tat_cong_thuc_kinh_te_vi_mo_vi_mo_3442.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *