Tác giả Cô Hiền Trần

5,204

Công thức vật lý 11 và các kiến thức và kỹ năng của hàng loạt 7 chương sẽ được VUIHOC nghiên cứu và phân tích chi tiết cụ thể trong bài viết dưới đây. Từ đó, vận dụng để kiến thiết xây dựng sổ tay công thức vật lý 11 .

1. Tổng hợp công thức vật lý 11 chương 1: Điện trường điện tích

Phần nội dung dưới đây sẽ nghiên cứu và phân tích hàng loạt nội dung cụ thể của công thức vật lý 11 chương 1 .

1.1. Định luật cu – lông

Định luật Cu-lông được phát biểu như sau : “ Lực đẩy hay lực hút giữa hai điện tích điểm được đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối giữa hai điện tích điểm đó. Chúng có độ lớn tỷ suất với tích độ lớn của hai điện tích và tỷ suất nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích điểm đó. ”
Như vậy, ta sẽ có công thức của định luật Cu-lông :
USD F = k. \ frac { \ left | q_ { 1 }. q_ { 2 } \ right | } { \ varepsilon. x ^ { 2 } } $
Trong đó ,

 • USD \ varepsilon USD chính là hằng số điện môi. Hằng số này phụ thuộc vào vào thực chất điện môi. Điện môi được định nghĩa là thiên nhiên và môi trường cách điện. Với quy ước, hằng số điện môi USD \ varepsilon USD của chân không và không khí bằng 1. Các thiên nhiên và môi trường khác đều có $ \ varepsilon $ lớn hơn 1 .
 • k là hằng số tỷ suất và có giá trị k = 9.109 và đơn vị chức năng là Nm2 / C2
 • q1 và q2 là điện tích của hai điện tích điểm cần xét ( C )
 • R là khoảng cách giữa hai điện tích điểm ( m )

Định luật cu - lông - công thức vật lý 11

1.2. Cường độ điện trường

Cường độ điện trường - công thức vật lý 11

Đại lượng đặc trưng cho tính năng lực của điện trường tại một điểm được gọi là cường độ điện trường. Đại lượng này được xác lập bằng thương số của độ lớn lực điện F công dụng lên một điện tích thử q ( có giá trị dương ) đặt tại điểm đó và có độ lớn của q Ta có công thức :
USD E = \ frac { F } { q } $ với E là cường độ điện trường tại điểm mà tất cả chúng ta muốn xét tới .
Cường độ điện trường sẽ đặc trưng cho đặc thù mạnh hay yếu của điện trường về phương diện tính năng lực .

1.3. Nguyên lý chồng chất điện trường

Nguyên lý chồng chất điện trường - công thức vật lý 11

Nguyên lý chồng chất điện trường được phát biểu rằng vectơ cường độ điện trường gây ra bởi một hệ điện tích điểm bằng cách tổng hợp các vectơ cường độ điện trường gây ra bởi từng điện tích của hệ đó .
Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm sẽ được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành .
Về cơ bản, ta sẽ có công thức như sau :

công thức vật lý 11

Trong trường hợp, $ \ overrightarrow { E_ { 1 } }, \ overrightarrow { E_ { 2 } } $ bất kể và góc giữa hai vectơ là

công thức vật lý 11

Ngoài ra, còn có những các trường hợp đặc biệt quan trọng hơn. Công thức của những trường hợp này sẽ như sau :

 • Trường hợp $ \ overrightarrow { E_ { 1 } } $ cùng phương, cùng chiều với $ \ overrightarrow { E_ { 2 } } $ thì E = E1 + E2
 • Trường hợp $ \ overrightarrow { E_ { 1 } } $ cùng phương, ngược chiều với $ \ overrightarrow { E_ { 2 } } $ thì

E = | E1 – E2 |

 • Trường hợp $ \ overrightarrow { E_ { 1 } } $ vuông góc với $ \ overrightarrow { E_ { 2 } } $ thì E2 = E12 + E22
 • Trường hợp E1 = E2 thì $ E = 2. E_ { 1 }. cos \ frac { \ alpha } { 2 } $

1.4. Công thức về điện trường đều

Điện trường đều - công thức vật lý 11

Điện trường có cường độ tại mọi điểm là như nhau sẽ được gọi là điện trường đều .
Tại mọi điểm thì vecto cường độ điện trường sẽ có cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn .
Đường sức điện là những đường thẳng song song và cách đều .
Điện trường đều sẽ liên hệ với hiệu điện thế U qua công thức sau :
USD E = \ frac { U } { d } $

1.5 Công – thế năng – điện thế – hiệu điện thế

Hiệu điện thế - công thức vật lý 11

Ta có một chuỗi công thức tương quan đến nhau như sau :
AMN = qEd = qE. s. cosα = q. UMN = q. ( VM – việt nam ) = WM – WN
Chú thích công thức :

 • d chính là hình chiếu của đoạn MN lên một phương đường sức và được biểu lộ qua phép tính d = s.cos α
 • Điện thế V sẽ đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng tại một điểm. Công thức của điện thế như sau : $ V = k \ frac { q } { r } $
 • Đặc trưng của năng lực sinh công của điện trường được bộc lộ qua chỉ số của thế năng W và hiệu điện thế U.
 • Hiệu điện thế UMN = Ed = VM – việt nam

Lưu ý : Công sẽ không phụ hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu đến cuối từ đó sẽ tính ra lực thế .

1.6. Công thức tụ điện

 • Điện dung của tụ điện được định nghĩa qua công thức sau :

USD C = \ frac { Q } { U } $

 • Lưu ý : Khi làm bài thì phải kiểm tra tổng thể các đơn vị chức năng của đại lượng để bài cho và phải giải quyết và xử lý trước số liệu nếu thiết yếu

USD 1 mF = 10 ^ { – 3 } F ; 1 \ mu F = 10 ^ { – 6 } F ; 1 nF = 10 ^ { – 9 } F ; 1 pF = 10 ^ { – 12 } F $

 • Một điểm cần quan tâm là C không phụ thuộc vào Q. và U .
 • Công thức điện dung của tụ điện phẳng theo cấu trúc sẽ được viết như sau :

USD C = \ frac { \ varepsilon _ { 0 }. \ varepsilon. S } { d } = \ frac { \ varepsilon S } { 4. \ pi. k. d } $
Trong đó :

 • S chính là diện tích quy hoạnh đối lập giữa hai bản tụ
 • ε là hằng số điện môi .
 • Năng lượng tụ điện được hiểu là khi tụ điện tích điện thì nó sẽ tích góp một nguồn năng lượng dạng nguồn năng lượng điện trường bên trong lớp điện môi. Và tất cả chúng ta sẽ có công thức như sau :

USD W = \ frac { 1 } { 2 } CU ^ { 2 } = \ frac { 1 } { 2 } QU = \ frac { 1 } { 2 } \ frac { Q ^ { 2 } } { C } $

 • Ngoài ra, có các trường hợp đặc biệt quan trọng mà mình cần quan tâm :
 • Trường hợp 1 : Khi ngắt ngay lập tức nguồn điện ra khỏi tụ, điện tích Q tích trữ trong tụ giữ không đổi .
 • Trường hợp 2 : Vẫn duy trì hiệu điện thế hai đầu tụ và biến hóa điện dung thì U vẫn không đổi .

Tụ điện - công thức vật lý 11

2. Tổng hợp công thức lý 11 chương 2: Dòng điện không đổi

Phần nội dung dưới đây sẽ nghiên cứu và phân tích hàng loạt nội dung chi tiết cụ thể của công thức vật lý 11 chương 2 .

2.1. Cường độ dòng điện

Đại lượng được dùng để chỉ mức độ mạnh hay yếu của dòng điện được gọi là cường độ dòng điện. Dòng điện càng yếu thì cường độ dòng điện càng bé và ngược lại, khi dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng mạnh .
Ký hiệu của cường độ của dòng điện là I với đơn vị chức năng đo là Ampe ( viết tắt là A ) .
Ta có công thức của cường độ dòng điện : USD I = \ frac { \ Delta q } { \ Delta t } $
Trong trường hợp, dòng điện không đổi ( nghĩa là có chiều và cường độ không đổi ), công thức sẽ như sau : USD I = \ frac { q } { t } $

Cường độ điện trường - công thức vật lý 11

2.2. Đèn hoặc các dụng cụ tỏa nhiệt

Ta có công thức của điện trở như sau : USD R_ { Đ } = \ frac { U ^ { 2 } _ { dm } } { P_ { dm } } $
Ta có công thức của dòng điện định mức như sau : $ I_ { dm } = \ frac { P_ { dm } } { U_ { dm } } $
Để xét xem một bóng đèn có phải đèn sáng thông thường hay không. Chúng ta thực thi so sánh dòng điện thực qua đèn hay hiệu điện thế trong thực tiễn ở hai đầu bóng đèn với các giá trị định mức .

Đèn hoặc các công cụ thỏa nhiệt- công thức vật lý 11

2.3. Ghép điện trở

Ghép điện trở tiếp nối đuôi nhau, ta có các công thức sau :

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

Ghép điện trở song song, ta có các công thức sau :

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

Ghép điện trở - công thức vật lý 11

2.4. Điện năng và hiệu suất điện : Định luật Jun – lenxơ

Định luật Jun – lenxơ có nội dung như sau : Nếu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R và công của lực điện chỉ làm tăng nội năng của vật dẫn, hiệu quả đạt được là vật dẫn nóng lên và tỏa nhiệt .
Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch hay công của dòng điện chính là lượng điện năng mà một đoạn tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua để chuyển hóa thành những dạng nguồn năng lượng khác nhau và sẽ được đo bằng công của lực điện thực thi khi di dời có hướng tới các điện tích. Công của lực điện triển khai khi làm vận động và di chuyển các điện tích tự do trong đoạn mạch được gọi là công của dòng điện. Đây chính là điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ .
Ta sẽ có công thức như sau : A = UIt. Trong đó, U : hiệu điện thế ( V ) I : cường độ dòng điện ( A ) ; q : điện lượng ( C ) ; t : thời hạn ( s )
Công suất tiêu thụ của đoạn mạch sẽ được đo bằng một ampe – kế ( nhằm mục đích đo cường độ của dòng điện ) và một vôn – kế ( nhằm mục đích để đo hiệu điện thế ). Khi đó, hiệu suất tiêu thụ sẽ được tính bởi công thức : USD P = \ frac { A } { t } = U.I $
Nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn có điện trở R : Q = R.I 2. t
Công suất tỏa nhiệt trên vật dẫn có điện trở R : USD P = \ frac { Q } { t } = R.I ^ { 2 } = \ frac { U ^ { 2 } } { R } $
Công của nguồn điện : Ang = E.I.t
Trong đó, E chính là suất điện động của nguồn điện

Công suất của nguồn điện của một đoạn mạch chính là công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch đó và trị số sẽ bằng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian quy định từ trước hoặc bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đang xét đến. Ta sẽ có công thức như sau: $P=\frac{A_{ng}}{t}=E.I$
Định luật Jun-Lenxo - công thức vật lý 11

2.5. Định luật ôm cho toàn mạch

Định luật Ôm toàn mạch sẽ được phát biểu như sau : Cường độ dòng điện chạy qua trong mạch điện kín sẽ tỷ suất thuận với suất điện động của nguồn điện và sẽ tỷ suất nghịch với điện trở toàn phần của hệ mạch đó. Hệ thức biểu lộ định luật Ôm so với toàn mạch sẽ như sau : USD I = \ frac { E } { R_ { N } + r } $
Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện hay giữa cực dương và cực âm sẽ được tính bởi công thức : USD U_ { N } = E-Ir $
Trong trường hợp mạch ngoài chỉ có điện trở thì tất cả chúng ta sẽ tính bằng công thức : USD U_ { N } = E-Ir = I.R _ { N } $
Định luật Ôm cho đoạn mạch có nguồn điện đang phát sẽ được tính bằng công thức : USD I_ { AB } = \ frac { U_ { AB } + E } { R_ { AB } } $
Công thức bộc lộ hiệu suất của nguồn điện : USD H = \ frac { U_ { N } } { E } = \ frac { R_ { N } } { R_ { N } + r } $

Định luật Ôm toàn mạch - công thức vật lý 11

2.6. Ghép bộ nguồn

Ghép bộ nguồn tiếp nối đuôi nhau, ta sẽ có các công thức sau :

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

Trong trường hợp ghép bộ nguồn tiếp nối đuôi nhau nhưng có n nguồn giống nhau mắc tiếp nối đuôi nhau, ta sẽ có công thức sau :

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

Ghép bộ nguồn song song và giống nhau, ta sẽ có các công thức sau: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

Ghép bộ nguồn hỗn hợp đối xứng là khi ghép thành n dãy, mỗi dãy có m nguồn. Ta sẽ có công thức sau đây :

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

và tổng số nguồn điện là N = m. n

Ghép bộ nguồn - công thức vật lý 11

3. Các công thức lý 11 chương 3: Dòng điện trong các môi trường

Phần nội dung dưới đây sẽ nghiên cứu và phân tích hàng loạt nội dung cụ thể của công thức vật lý 11 chương 3 .

3.1. Dòng điện trong sắt kẽm kim loại

Dòng điện trong kim loại - công thức vật lý 11

Một dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác động ảnh hưởng của điện trường được gọi là dòng điện trong sắt kẽm kim loại. Bản chất của quy trình này là khi các nguyên tử trong khối sắt kẽm kim loại khi bị mất electron hoá trị sẽ trở thành các ion dương. Khi các ion dương này sẽ tự link với nhau một cách trật tự, chúng sẽ tạo thành một mạng tinh thể trong sắt kẽm kim loại. Khi mạng tinh thể này càng mất trật tự thì sự hoạt động của các ion sẽ càng can đảm và mạnh mẽ. Các electron hoá trị sau khi tách khỏi nguyên tử khởi đầu sẽ trở thành các electron tự do với tỷ lệ n không đổi ( n là hằng số ). Chúng hoạt động không theo quy luật, từ đó mà tạo ra electron tự do .
Điện trở suất ( ρ ) của sắt kẽm kim loại tăng theo nhiệt độ gần đúng theo hàm bậc nhất sẽ được bộc lộ qua công thức : ρ = ρ0 [ 1 + α ( t − t0 ) ]
Trong đó :

 • ρ0 là điện trở suất tại nhiệt độ C bắt đầu. Giá trị của đại lượng này sẽ là khoảng chừng 20 độ C
 • ρ là điện trở suất tại nhiệt độ C khởi đầu .
 • α là hệ số nhiệt điện trở (K-1). Đây là hệ số nhiệt điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ, độ sạch và chế độ gia công của chính vật liệu đó.Khi nhiệt độ giảm thì điện trở suất của kim loại sẽ giảm liên tục. 

3.2. Dòng điện trong chất điện phân

Dòng điện trong chất điện phân - công thức vật lý 11

ản chất của quy trình dòng điện trong chất điện phân chính là dòng ion dương và ion âm hoạt động có hướng theo hai chiều ngược nhau. Các Ion dương chạy về phía catôt thì được lao lý gọi là cation. Còn các Ion âm chạy về phía anot được lao lý gọi là anion .

Dòng điện trong chất điện phân vừa tải điện lượng và vừa tải cả vật chất đi theo. Khi tới điện cực thì chỉ có electron hoàn toàn có thể đi tiếp, còn lượng vật chất đọng lại ở điện cực. Từ đó, gây ra hiện tượng kỳ lạ điện phân. Các chất điện phân không dẫn điện tốt bằng sắt kẽm kim loại .
Công thức biểu thức của định luật Fa-ra-đây :
USD m = k. q ; k = \ frac { 1 } { F }. \ frac { A } { n } ; m = \ frac { 1 } { F }. \ frac { A } { n }. I.t $
Trong đó :

 • m là khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực có đơn vị chức năng là gam .
 • K chính là đương lượng điện hóa
 • Giá trị của F = 9,965,104 là hằng số Faraday ( C / mol )
 • A / n là đương lượng gam của nguyên tố đang xét
 • A là Khối lượng mol nguyên tử với đơn vị chức năng g / mol
 • n là hóa trị của nguyên tố làm điện cực
 • I là cường độ dòng điện qua bình điện phân với đơn vị chức năng A
 • t là thời hạn dòng điện qua bình điện phân, tính theo đơn vị chức năng giây

4. Tổng hợp công thức vật lý 11 chương 4 

Phần nội dung dưới đây sẽ nghiên cứu và phân tích hàng loạt nội dung chi tiết cụ thể của công thức vật lý 11 chương 4 .

4.1. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn

Quy tắc bàn tay trái - công thức vật lý 11

Nội dung của quy tắc bàn tay trái được phát biểu như sau : Đặt bàn tay trái xòe rộng sao cho lòng bàn tay hứng được các đường sức từ, chiều từ cổ tay đến các ngón tay giữa sẽ chỉ chiều của dòng điện, khi đó, ngón cái sẽ choãi ra 1 góc 90 độ chỉ chiều của lực từ .
Công thức : F = B.I.l.sin α
Trong đó :

 • B là cảm ứng từ với đơn vị chức năng Tesla – T
 • I là cường độ dòng điện qua dây dẫn ( A )
 • L là chiều dài đoạn dây dẫn với đơn vị chức năng m
 • Α là góc tạo bởi vectơ của cảm ứng từ và hướng của dòng điện hay góc tạo bởi $ \ overrightarrow { B }, \ overrightarrow { l } $

4.2. Cảm ứng từ của dòng điện

Quy tắc bàn tay phải - công thức vật lý 11

Nội dung của quy tắc bàn tay phải được phát biểu như sau : Ta sẽ nắm bàn tay phải sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây .

 • Công thức tính cảm ứng từ của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng :
 • Với dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài thì các đường sức từ sẽ là những đường tròn có tâm nằm trên dây dẫn điện và vuông góc với dòng điện .
 • Khi đó, tất cả chúng ta cần sử dụng quy tắc bàn tay phải để xác lập chiều của đường sức từ như sau : Nắm bàn tay phải lại sao cho ngón cái choãi ra nằm dọc theo dây dẫn I và ngón cái chỉ theo chiều dòng điện về điểm Q., các ngón tay còn lại khum theo chiều đường sức từ trên đường tròn tâm O ( O nằm trên dây dẫn I ) .
 • Ta có công thức như sau : USD B = 2.10 ^ { – 7 }. \ frac { I } { r } $

Trong đó, r là khoảng cách từ dòng điện đến điểm khảo sát với đơn vị chức năng m và I là cường độ dòng điện qua dây dẫn đang xét ( A )

 • Công thức tính cảm ứng từ của dòng điện chạy trong dây tròn :

Trong đó :
R là nửa đường kính vòng dây với đơn vị chức năng đo m
N là số vòng dây được tính theo đơn vị chức năng vòng
I : cường độ dòng điện qua vòng dây đang xét ( A )

 • Công thức tính cảm ứng từ của dòng điện chạy trong ống dây hình tròn trụ :
 • Dây dẫn điện sẽ quấn quanh ống dây hình tròn trụ. Trong ống dây, những đường sức từ các đường thẳng song song. Từ đó, chiều của đường sức từ sẽ được xác lập theo quy tắc bàn tay phải sau : Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho chiều khum của bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện quấn trên ống dây. Khi đó, ngón cái choãi ra chỉ hướng của đường sức từ. Đường sức từ đi vào từ mặt nam và đi ra mặt bắc của ống dây đang xét đó .
 • Ta có công thức tính cho trường hợp này như sau : USD B = 4. \ pi. 10 ^ { – 7 }. \ frac { N } { l }. I USD

Trong đó :
N là số vòng dây được tính theo đơn vị chức năng vòng
L là chiều dài ống dây được tính theo đơn vị chức năng đo
I là cường độ dòng điện qua vòng dây đang được xét ( A )
n = N / l chính là số vòng dây trên một đơn vị chức năng đo chiều dài là m

4.3. Từ trường của nhiều dòng điện

Nguyên lý của hiện tượng kỳ lạ từ trường của nhiều dòng điện là các vectơ cảm ứng từ tại một điểm do nhiều dòng điện gây ra bằng tổng những vectơ cảm ứng từ do những dòng điện gây ra tại điểm đang xét .
Công thức của từ trường của nhiều dòng điện là $ \ overrightarrow { B } = \ overrightarrow { B_ { 1 } } + \ overrightarrow { B_ { 2 } } $
Trong trường hợp vectơ B1, B2 cùng phương cùng chiều ta có công thức tính như sau : B = B1 + B2
Trong trường hợp vectơ B1, B2 cùng phương ngược chiều thì ta có công thức tính như sau : B = | B1 – B2 |
Trong trường hợp vectơ $ \ overrightarrow { B_ { 1 } } \ perp \ overrightarrow { B_ { 2 } } $ thì ta có công thức tính như sau : USD B = \ sqrt { B_ { 1 } ^ { 2 } + B_ { 2 } ^ { 2 } } $

4.4. Lực tương tác giữa hai dòng điện song song

Đây là hiện tượng kỳ lạ hai dòng điện thẳng song song đặt cách nhau một khoảng chừng trong khoảng trống sẽ có tương tác từ với nhau .
Hai dòng điện có cùng chiều thì chúng sẽ hút nhau. Và ngược lại, nếu chúng ngược chiều thì chúng sẽ đẩy nhau .
Ta có công thức tính độ lớn lực từ của hai dòng điện thẳng song song đặt trong không khí :
USD F = 2.10 ^ { – 7 }. \ frac { I_ { 1 }. I_ { 2 } } { r }. l USD
Trong đó :
I1 và I2 là cường độ dòng điện qua hai dây dẫn mà t đang xét tới .
r là khoảng cách giữa hai dây dẫn đang xét
L là chiều dài đoạn dây dẫn tính lực tương tác

4.5. Lực Lorentz

Lực Lorentz được định nghĩa là khi mọi hạt điện tích hoạt động trong một từ trường sẽ đều chịu ảnh hưởng tác động của lực từ. Lực này sẽ được gọi là lực Lorentz
Ta sẽ có công thức tính lực Lorentz như sau : f = q. v. B.sin α
Trong đó :
Q. là điện tích của hạt mang điện hoạt động với đơn vị chức năng là C
v là tốc độ của hạt mang điện với đơn vị chức năng đo tốc độ là m / s
B là từ trường nơi hạt mang điện mà tất cả chúng ta đang xét hoạt động ( T )
Α là góc hợp với vectơ tốc độ $ \ overrightarrow { v } $ và vectơ từ trường $ \ overrightarrow { B } $

4.6. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều

Ta có một loạt các công thức sau đây :
Bán kính quỹ đạo được tính theo phép tính : USD R = \ frac { mv } { q. B } $
Chu kỳ hoạt động được tính theo phép tính : USD T = \ frac { 2 \ pi R } { v } $
Công thức từ thông được tính theo phép tính : $ \ phi = B.S.cos \ alpha USD với đơn vị chức năng từ thông là ( Wb )
Trong đó :
B là cảm ứng từ xuyên qua vòng dây ( T )
S là diện tích quy hoạnh vòng dây với đơn vị chức năng đo diện tích quy hoạnh mét vuông
Α là góc tạo bởi vectơ từ trường $ \ overrightarrow { B } $ và pháp tuyến mặt phẳng khung dây $ \ overrightarrow { n } $
Suất điện động cảm ứng được tính theo phép tính : USD e_ { c } = \ frac { \ Delta \ phi } { \ Delta t } ( V ) USD
Trong đó :
ΔΦ là độ biến thiên từ thông
Δt là khoảng chừng thời hạn từ thông biến thiên
ΔΦ / Δt là vận tốc biến thiên của từ thông .
Từ thông riêng của mạch được tính theo phép tính : Φ = L.i
Độ tự cảm của ống dây được tính theo phép tính : USD L = 4. \ pi. 10 ^ { – 7 }. \ frac { N ^ { 2 } } { l }. S USD
Trong đó :
L là độ tự cảm với đơn vị chức năng H
N là số vòng dây với đơn vị chức năng đo vòng
L là chiều dài ống dây với đơn vị chức năng đo độ dài m
S là tiết diện ống dây với đơn vị chức năng đo diện tích quy hoạnh mét vuông
Suất điện động tự cảm được tính theo phép tính : USD e_ { tc } = – L. \ frac { \ Delta i } { \ Delta t } ( V ) USD
Trong đó :
L là độ tự cảm của ống dây với đơn vị chức năng H
Δi là độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch
Δt là khoảng chừng thời hạn dòng điện biến thiên
Δi / Δt là vận tốc biến thiên của cường độ dòng điện
Năng lượng từ trường của ống dây được tính theo phép tính : USD W = \ frac { 1 } { 2 }. L.i ^ { 2 } ( J ) USD
Trong đó :
L là độ tự cảm của ống dây với đơn vị chức năng H
I là cường độ dòng điện qua ống dây

5. Công thức lý 11 chương 5

Phần nội dung dưới đây sẽ nghiên cứu và phân tích hàng loạt nội dung chi tiết cụ thể của công thức vật lý 11 chương 5 .

5.1. Suất điện động cảm ứng

Suất điện động cảm ứng được phát biểu là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín .
Xét trên sự biến thiên từ thông Δϕ trong thời hạn Δt trong mạch kín ( C ) do sự di dời của mạch. Thêm hiện tượng kỳ lạ công do lực từ tính năng vào mạch : ΔA = i. Δϕ với i là cường động dòng điện cảm ứng .
Do đó, Suất điện động cảm ứng được tính theo công thức : USD e_ { c } = – \ frac { \ Delta \ phi } { \ Delta t } $
Trong đó :
ΔΦ là độ biến thiên từ thông
Δt là khoảng chừng thời hạn từ thông biến thiên
ΔΦ / Δt là vận tốc biến thiên của từ thông .

Từ thông riêng của mạch được tính theo công thức : Φ = L.i
Độ tự cảm của ống dây được tính theo công thức : USD L = 4. \ pi. 10 ^ { – 7 }. \ frac { N ^ { 2 } } { l }. S USD
Trong đó :
L là độ tự cảm với đơn vị chức năng H
N là số vòng dây với đơn vị chức năng đo vòng
L là chiều dài ống dây với đơn vị chức năng đo độ dài m
S là tiết diện ống dây với đơn vị chức năng đo diện tích quy hoạnh mét vuông

5.2. Tự cảm

Hiện tượng tự cảm được hiểu là hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ trải qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch đó .
Sau đây là 1 số ít ví dụ về hiện tượng kỳ lạ tự cảm :
Trường hợp 1, so với mạch điện một chiều thì hiện tượng kỳ lạ tự cảm xảy ra khi đóng và ngắt mạch .
Trường hợp 2, so với mạch xoay chiều thì hiện tượng kỳ lạ tự cảm luôn xảy ra .
Ngoài ra, trường hợp 3, hiện tượng kỳ lạ tự cảm cũng tuân theo các định luật của hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ .
Suất điện động tự cảm được tính theo phép tính : USD e_ { tc } = – L. \ frac { \ Delta i } { \ Delta t } $
Trong đó :
L : thông số tự cảm của ống dây ( H )
Δi : độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch
Δt : khoảng chừng thời hạn dòng điện biến thiên
Δi / Δt : vận tốc biến thiên của cường độ dòng điện

6. Công thức vật lý chương 6: khúc xạ ánh sáng

Phần nội dung dưới đây sẽ nghiên cứu và phân tích hàng loạt nội dung cụ thể của công thức vật lý 11 chương 6 .
Hiện tượng khúc xạ ánh sáng được định nghĩa là hiện tượng kỳ lạ lệch phương của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt ngăn cách giữa hai môi trường tự nhiên trong suốt khác nhau .
Định luật khúc xạ ánh sáng được phát biểu nhau sau : Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới được tạo bởi tia tới và pháp tuyến và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới. Với hai thiên nhiên và môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới ( sini ) và sin góc khúc xạ ( sinr ) luôn không đổi, chúng sẽ bằng một hằng số .
Ta có công thức bộc lộ định luật khúc xạ :
n1sini = n2sinr hay $ \ frac { sini } { sinr } = \ frac { n_ { 2 } } { n_ { 1 } } = n_ { 21 } $
Chiết suất tỉ đối được tính theo công thức : USD n_ { 21 } = \ frac { n_ { 2 } } { n_ { 1 } } ; n_ { 12 } = \ frac { 1 } { n_ { 21 } } $
Trong trường hợp 1, n21 > 1 thì r < i thì sẽ xảy ra hiện tượng kỳ lạ tia khúc xạ bị lệch lại gần pháp tuyến hơn. Ta Kết luận môi trường tự nhiên chiết quang hơn thiên nhiên và môi trường . Trong trường hợp 2, n21 < 1 thì r > i thì sẽ xảy ra hiện tượng kỳ lạ tia khúc xạ bị lệch xa pháp tuyến hơn. Ta Kết luận thiên nhiên và môi trường chiết quang kém thiên nhiên và môi trường .
Góc số lượng giới hạn phản xạ toàn phần được tính theo công thức : USD sini_ { gh } = \ frac { n_ { 2 } } { n_ { 1 } } $
Điều kiện để có phản xạ toàn phần được tính theo công thức : n2 < n1 ; i ≥ igh

7. Công thức vật lý chương 7: lăng kính

Phần nội dung dưới đây sẽ nghiên cứu và phân tích hàng loạt nội dung cụ thể của công thức vật lý 11 chương 7 .

Lăng kính - công thức vật lý 11

Lăng kính có cấu trúc là một khối trong suốt, như nhau, được số lượng giới hạn bởi hai mặt phẳng không song song. Và được đặc trưng bởi góc chiết quang và chiết suất .

Công thức lăng kính :
sini1 = nsinr1 ;
sini2 = nsinr2 ;
A = r1 + r2
D = i1 + i2 – A
Trong trường hợp, các góc i và A nhỏ
i1 = n. r1 ; i2 = n. r2
A = r1 + r2 ; D = ( n – 1 ). A
Độ tụ của thấu kính sẽ được tính theo công thức :
USD D = \ frac { 1 } { f } = ( n-1 ) ( \ frac { 1 } { R_ { 1 } } + \ frac { 1 } { R_ { 2 } } ) USD
Trong đó :
D là độ tụ với đơn vị chức năng đo là dp
F là tiêu cự thấu kính với đơn vị chức năng đo chiều dài m
R1, R2 là nửa đường kính các mặt cong với đơn vị chức năng đo chiều dài m
n là chiết suất làm thấu kính đang xét
Thấu kính quy tụ sẽ có giá trị f > 0 ; D > 0
Thấu kính phân kì sẽ có giá trị f < 0 ; D < 0 Vị trí ảnh sẽ được tính theo công thức : $ \ frac { 1 } { f } = \ frac { 1 } { d } + \ frac { 1 } { d ' } $ USD f = \ frac { d. d ' } { d + d ' } ; d = \ frac { d '. f } { d ' - f } ; d ' = \ frac { d. f } { d-f } $ Vật thật nếu tác dụng d > 0 và vật ở trước kính
Vật ảo nếu tác dụng d < 0 và vật ở sau kính Ảnh thật nếu tác dụng d ’ > 0 và vật ở sau kính
Ảnh ảo nếu tác dụng d ‘ < 0 và vật ở trước kính

Hệ số phóng đại sẽ được tính theo công thức:

 

Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát sẽ được tính theo công thức :

     

Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách nhau sẽ được tính theo công thức :
Trong trường hợp, quan hệ giữa hai vai trò của ảnh và vật của A ’ 1B ’ 1

 

 

Số phóng đại của ảnh sau cuối sẽ được tính theo công thức : k = k1. k2

Số bội giác sẽ được tính theo công thức:

Kính lúp với mục đích là ngắm chừng ở vô cực, sự bội giác sẽ được tính theo công thức: 

Kính hiển vị với mục đích là ngắm chừng ở vô cực, sự bội giác sẽ được tính theo công thức:

Kính thiên văn với mục đích là ngắm chừng ở vô cực, sự bội giác sẽ được tính theo công thức:

Sự tạo ảnh của thấu kính - công thức vật lý 11

Trên đây là hàng loạt những thông tin thiết yếu tương quan đến công thức vật lý 11 cũng như các yếu tố của 7 chương học. Đây là một phần rất quan trọng trong chương trình ôn thi ĐH và yên cầu các em phải nắm thật chắc. Mong rằng từ các phần nghiên cứu và phân tích trên, các em sẽ hoàn toàn có thể kiến thiết xây dựng sổ tay công thức vật lý 11 của riêng mình. Chúc các em ôn tập tốt. Ngoài ra, em hoàn toàn có thể truy vấn ngay vào Vuihoc. vn để học thêm nhiều bài giảng hoặc liên hệ TT tương hỗ để được hướng dẫn thêm nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *