articlewriting1

Nó đôi khi được thêm vào nước chanh như một chất bảo quản.

At times it is added directly to a dish as an edible garnish.

WikiMatrix

Câu chuyện về nước chanh là một ví dụ.

The lemonade story is one.

QED

Anh có muốn vào làm 1 ly nước chanh ko?

Do you want to come in for some lemonade?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có thể mời ông nước chanh không?

May I offeryou some lemonade?

OpenSubtitles2018. v3

Còn anh có chắc không cần nước chanh nóng không?

You sure you don’t want some hot lemonade?

OpenSubtitles2018. v3

Ơn trời, có cái thau nước chanh lớn nè!

Thankfully, there is a large bowl of lemonade.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã làm nước chanh.

I made lemonade.

OpenSubtitles2018. v3

Nước chanh đây.

Here’s some lemonade.

OpenSubtitles2018. v3

Mời một ả bầu ngu ngốc vào nhà bạn… Rồi rót cho cô ta cả mớ nước chanh.

Invite pregnant idiot into your home… and ply her with lemonade.

OpenSubtitles2018. v3

Almanzo đã uống nước ở máy bơm thành phố những Frank nói sẽ mua một ly nước chanh.

Almanzo had a drink at the town pump, but Frank said he was going to buy lemonade.

Literature

Nó cũng bao gồm một lượng lớn tỏi và dầu ô liu, thường được pha với nước chanh.

It also includes copious amounts of garlic and olive oil, often seasoned by lemon juice.

WikiMatrix

Rồi ba ngưng lại, hỏi: – Frank đã đãi con uống nước chanh hả?

“Then he stopped and asked: “”Did Frank treat you to lemonade?”””

Literature

Bà ta tra tấn tôi và lấy cốc nước chanh của tôi.

She tortured me and took my lemonade.

OpenSubtitles2018. v3

Mới hôm trước còn uống nước chanh đào trên du thuyền của Diddy ở Saint-Tropez…

One day, you’re throwing back pink lemonades on Diddy’s yacht in Saint-Tropez…

OpenSubtitles2018. v3

Đó là một câu chuyện về nước chanh.

It’s a story about lemonade.

QED

Nước chanh có đủ ngọt không?

“””Is your lemonade sweet enough?”””

Literature

Rượu Vot-ka, nước chanh và máy xay.

Vodka, lemonade, blender.

OpenSubtitles2018. v3

nước chanh và một mẩu gừng nhé

Heh, three raw eggs, Worcestershire and sliver of ginger.

OpenSubtitles2018. v3

Không, không nước chanh.

No, no lemon juice.

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ tôi sẽ bỏ một chút whiskey vô nước chanh của Sơ.

I might even put a little whiskey in your lemonade.

OpenSubtitles2018. v3

Ai đó muốn mời anh nước chanh thì anh nghĩ là họ muốn làm chuyện ấy ah?

Someone asks you in for lemonade and that means they want to have sex?

OpenSubtitles2018. v3

Nước chanh, thưa ông?

Lemonade, sir?

OpenSubtitles2018. v3

Đừng có uống nước chanh nha!

Do not drink the lemonade!

OpenSubtitles2018. v3

Đó chỉ là nước chanh.

That was lemonade.

OpenSubtitles2018. v3

Đấy, chỉ trong một ngày thôi, hàng nước chanh thu về 2. 000 đô!

OK, in a single day, Alex’s lemonade stand raised $2, 000!

QED

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.