articlewriting1

14 Học cách làm việc: Làm việc là khía cạnh cơ bản của đời sống.

14 Learning how to work: Work is a fundamental aspect of life.

jw2019

Bây giờ, tôi giải thích cho anh cách làm nhé.

Let me explain how this works.

OpenSubtitles2018. v3

16 Những điều Chúa Giê-su dạy —Về cách làm môn đồ Chúa Giê-su

16 What We Learn From Jesus —How to Follow Christ

jw2019

Năm 1943, tôi biểu trưng sự dâng mình cho Đức Chúa Trời bằng cách làm báp têm trong nước.

In 1943, I symbolized my dedication to God by water baptism.

jw2019

Tôi hiểu chúng tôi có chút không chính thống, có chút ồn ào trong cách làm việc.

I know we are little unorthodox, we are little loud in the way we do things, we gotta understand with the new guys on the block..

OpenSubtitles2018. v3

Bằng cách làm như vậy, ta có phân biệt các bề mặt.

And by doing so, we can differentiate the surfaces .

QED

* Giúp đỡ trong nhà bằng cách làm việc nhà hoặc giúp đỡ một anh em hay chị em.

* Help around the house by doing chores or helping a brother or sister.

LDS

Đó đâu phải là cách làm của cha mẹ, con yêu.

That’s not how parenting works, sweetheart.

OpenSubtitles2018. v3

Nghĩ ra cách làm thế nào đi chứ?

No choice .

QED

Nên để làm nó nghiêng đi, ta có hai cách làm.

So to get it to tilt, there’s one of two ways of doing it.

ted2019

Bạn không muốn một lần nữa rằng cách làm.

You don’t want to again that way do .

QED

Tôi chỉ không thích có ai tìm cách làm tôi điên thật.

It’s just that I don’t want anyone to try and slip me saltpeter.

OpenSubtitles2018. v3

Anh chị sẽ mở rộng thánh chức bằng cách làm tiên phong phụ trợ vào tháng 3, 4 hoặc 5 không?

Will you expand your ministry by auxiliary pioneering during March, April, or May?

jw2019

Và tôi cũng đã học cách làm bài tập về nhà.

I was building things, and I also had to learn how to do assignments.

QED

Ông ấy biết cách làm cho chúng dừng lại

He knows how to stop them.

OpenSubtitles2018. v3

Tài liệu Google Cloud về Cách làm việc với tập dữ liệu

Google Cloud documentation on Working with Datasets

support.google

Bạn nên làm việc chuyên tâm và tận tụy để cải thiện cách làm việc của mình.

You should work conscientiously and deliberately to improve how you do your work.

Literature

Chi tiết nhỏ này đảo lộn cách làm việc của chúng tôi.

That small detail changed the way we worked.

ted2019

Đó là cách làm việc của anh đấy hả?

Is this how you do business?

QED

Chúng ta phải cho hắn thấy cách làm của chúng ta.

We have to show him our way works.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta dần dần gắn kết cùng nhau, bằng cách làm những việc tương tự.

We tie it together, increasingly, by doing things like this .

QED

Tôi có ý tưởng về cách làm món hotdog.

I have got this killer idea for a self cooking hotdog.

OpenSubtitles2018. v3

Phải, tôi thích anh, Tony, nhưng anh phải sửa đổi cách làm việc lại.

Yeah, I like you, Tony, but you’ve got to clean up your act.

OpenSubtitles2018. v3

Và một người bác sĩ giỏi sẽ biết cách làm như thế nào.

And a good doctor knows how to do that.

QED

Sứ đồ “tìm cách làm cho người ta đều tin” qua công việc rao giảng tin mừng.

(2 Corinthians 5:10, 11) The apostle ‘kept persuading men’ by preaching the good news.

jw2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.