articlewriting1

The second half is being able to collect data to use in B2B social media ROI calculations.

Phần thứ hai là thu thập dữ liệu dùng trong việc tính toán tỷ lệ ROI của truyền thông xã hội B2B.

Literature

Various countries, states, and cities have come up with differing means and techniques to calculate an approximate count.

Nhiều quốc gia, nhà nước và các thành phố đã tiếp cận những cách thức và kỹ thuật khác nhau nhằm tính toán một số lượng gần đúng.

WikiMatrix

If you feel strongly that the conversion value should be calculated based on the amount value that was set at the time that the opportunity stage changed, then we recommend that you set your imports to happen daily.

Nếu bạn thấy rõ ràng rằng giá trị chuyển đổi sẽ được tính toán dựa trên giá trị số tiền được đặt vào thời điểm giai đoạn cơ hội thay đổi thì chúng tôi khuyên bạn nên đặt quá trình nhập của mình thành diễn ra hàng ngày.

support.google

He’s been calculating his long-term projection all morning.

Cậu ấy đã tính toán cái dự án dài kì cả buổi sáng đấy.

OpenSubtitles2018. v3

I’m just using the calculator.

Con chỉ dùng máy tính thôi mà.

OpenSubtitles2018. v3

He became an effective altruist when he calculated that with the money that he was likely to earn throughout his career, an academic career, he could give enough to cure 80, 000 people of blindness in developing countries and still have enough left for a perfectly adequate standard of living.

Anh đã trở thành người có lòng trắc ẩn hoàn hảo khi tính toán rằng với số tiền mà anh có thể kiếm được nhờ công việc, một công việc mang tính học thuật, anh có thể góp tiền để chữa cho 80, 000 người mù ở những nước đang phát triển và vẫn còn tiền đủ để sống ở mức tuyệt đối đầy đủ.

QED

Because their methods of calculation could not handle most fractions with a numerator greater than one, they had to write fractions as the sum of several fractions.

Bởi vì phương pháp tính toán của họ không thể xử lý hầu hết các phân số với tử số lớn hơn một, họ đã phải viết phân số như là tổng của nhiều phân số.

WikiMatrix

Calculate and compare display sizes, resolutions, and source material Display the resolution and color bit depth of your current monitor Calculate screen dimensions according to format and diagonal Standard resolutions used for computer graphics equipment, TV and video applications and mobile devices.

Đồ họa độ phân giải màn hình Màn hình máy tính Danh sách các độ phân giải phổ biến Danh sách các giao diện màn hình hiển thị Danh sách các kết nối hiển thị Calculate and compare display sizes, resolutions, and source material Display the resolution and color bit depth of your current monitor Calculate screen dimensions according to format and diagonal Standard resolutions used for computer graphics equipment, TV and video applications and mobile devices.

WikiMatrix

Play media Typing is the process of writing or inputting text by pressing keys on a typewriter, computer keyboard, cell phone, or calculator.

Phát phương tiện Đánh máy là quá trình viết hoặc nhập văn bản bằng cách nhấn các phím trên một máy đánh chữ, bàn phím máy tính, điện thoại di động hoặc một máy tính.

WikiMatrix

This verse is not giving a precise calculation down to the exact calendar day.

Câu này không cho biết một ngày tháng đúng chuẩn nào đó .

jw2019

All right, I’ve done all the calculations… and each explosion will be perfectly synced to the beat.

Được rồi, mọi thứ em đã tính toán kỹ rồi, và mỗi vụ nổ sẽ chính xác từng giây với điệu nhạc.

OpenSubtitles2018. v3

The workload for a territory can be calculated as follows: Workload (#) = + The sales potential in a territory can be determined as follows: Sales potential ($) = Number of possible accounts (#) x Buying power ($) “Buying power is a dollar figure based on such factors as average income levels, number of businesses in a territory, average sales of those businesses, and population demographics.

Khối lượng công việc cho một địa phận có thể được tính như sau: Khối lượng công việc (#) = + Tiềm năng bán hàng trong địa phận có thể được xác định như sau: Tiềm năng bán hàng ($) = Số tài khoản có thể (#) x Sức mua ($) “Sức mua là một con số đô la dựa trên các yếu tố như mức thu nhập trung bình, số lượng doanh nghiệp trong một địa phận, doanh thu trung bình của các doanh nghiệp đó và nhân khẩu học dân số.

WikiMatrix

The ad server paces viewable impression line items using the same general pacing methodology it does for impression-based line items, except it uses viewable impressions as the basis for its calculations.

Máy chủ quảng cáo đặt tốc độ cho các mục hàng có lần hiển thị có thể xem bằng cách sử dụng phương pháp đặt tốc độ chung giống như các mục hàng dựa trên lần hiển thị, ngoại trừ việc máy chủ quảng cáo sử dụng lần hiển thị có thể xem làm cơ sở cho các phép tính.

support.google

Not only does each person have an equal chance of being selected, we can also easily calculate the probability (P) of a given person being chosen, since we know the sample size (n) and the population (N): 1.

Không chỉ mỗi người đều có cơ hội được chọn như nhau, chúng ta cũng có thể dễ dàng tính toán xác suất P của một người nhất định được lựa chọn, vì chúng ta biết cỡ mẫu (n) và dân số (N): 1.

WikiMatrix

The calculation involves the multiplication of the given digit by the base raised by the exponent n − 1, where n represents the position of the digit from the separator; the value of n is positive (+), but this is only if the digit is to the left of the separator.

Tính toán liên quan đến phép nhân của chữ số đã cho nhân với (cơ số) mũ n − 1, trong đó n đại diện cho vị trí của chữ số từ dấu phân cách; giá trị của n là dương (+), nhưng điều này chỉ khi chữ số ở bên trái của dấu phân cách.

WikiMatrix

The Analytics Goal Completions and Ecommerce Transactions metrics are calculated differently than the conversion tracking metrics in Google Ads.

Các chỉ số Mục tiêu hoàn thành và Giao dịch thương mại điện tử của Analytics được tính khác với các chỉ số của tính năng theo dõi chuyển đổi trong Google Ads.

support.google

Calculations indicate that a zinc compound with the oxidation state of +4 is unlikely to exist.

Các tính toán chỉ ra rằng hợp chất kẽm có trạng thái ôxi hóa +4 không thể tồn tại.

WikiMatrix

In early 2017, Google Analytics began updating the calculation for the Users and Active Users metrics to more efficiently count users with high accuracy and low error rate (typically less than 2%).

Vào đầu năm 2017, Google Analytics đã bắt đầu cập nhật tính toán cho chỉ số Người dùng và Người dùng đang hoạt động để tính số người dùng hiệu quả hơn với độ chính xác cao và tỷ lệ lỗi thấp (thường nhỏ hơn 2%).

support.google

Given the fluid flow conditions and the desired shaft output speed, the specific speed can be calculated and an appropriate turbine design selected.

Khi đưa các điều kiện dòng chảy và mong muốn tốc độ trục ra, vận tốc riêng có thể được tính toán và thiết kế tuabin thích hợp sẽ được chọn.

WikiMatrix

To take an example calculation, the local price of a Big Mac in Hong Kong when converted to U.S. dollars at the market exchange rate was $2.19, or 50% of the local price for a Big Mac in the U.S. of $4.37.

Ví dụ, giá địa phương của một chiếc Big Mac tại Hồng Kông khi quy đổi sang đô la Mỹ tại tỷ giá hối đoái là 2,19 đô là Mỹ, hay 50 % của giá địa phương của một chiếc Big Mac tại Mỹ là 4,37 đô la Mỹ .

WikiMatrix

We are dealing with a trained and calculating adversary, as evidenced by his ability to maintain deep cover, undetected by this agency or his family.

Chúng ta đang đối phó với một kẻ thù được đào tạo bài bản và mưu mô, bằng chứng là khả năng duy trì vỏ bọc của hắn, đã đánh lừa được cả tổ chức cũng như gia đình hắn.

OpenSubtitles2018. v3

For instance, one line of reasoning has been that a generation can be 70 or 80 years, made up of people old enough to grasp the significance of the first world war and other developments; thus we can calculate more or less how near the end is.

Chẳng hạn, có lý lẽ cho rằng một thế hệ có thể là 70 hoặc 80 năm, gồm những người phải đủ lớn để hiểu được ý nghĩa của thế chiến thứ nhất và các diễn biến khác; nhờ vậy chúng ta có thể tính toán đại khái để biết sự cuối cùng gần kề đến độ nào.

jw2019

Below is the equation you can follow to calculate Page Value.

Dưới đây là phương trình bạn có thể làm theo để tính Giá trị trang.

support.google

So again, the robots monitor this error and calculate the control commands 100 times a second, which then translates into motor commands, 600 times a second.

Một lần nữa, chúng theo dõi điều này và tính toán khoảng 100 lệnh điều khiển mỗi giây, sau đó chúng chuyển thành lệnh di chuyển 600 lần mỗi giây.

ted2019

When Analytics calculates metrics for Content Groups, those calculations are based on the index number identified on the page or screen.

Khi Analytics tính số liệu cho Nhóm nội dung, những tính toán đó dựa trên số chỉ mục được xác định trên trang hoặc màn hình.

Xem thêm: Quy nạp là gì?

support.google

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.