articlewriting1
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” caterpillar “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ caterpillar, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ caterpillar trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. And there’s a blue caterpillar.

Và có cả một con sâu bướm màu xanh da trời nữa .

2. Caterpillar into chrysalis, or pupa, and from thence into beauty.

Sâu trong kén hay con nhộng … Rồi từ đó hóa xinh xắn .

3. It’s not really a worm, but a poisonous, caterpillar-like beetle.

Nó không thực sự là con sâu, nhưng là loài bọ giống sâu bướm có độc .

4. Modern armored bulldozers are often based on the Caterpillar D7 and D9.

Những chiếc máy ủi bọc thép văn minh thường dựa trên loại Caterpillar D9 và D7 .

5. During the pupal stage, the caterpillar begins to turn into a butterfly.

Trong quá trình nhộng, sâu khởi đầu đổi thành bướm .

6. Early one morning, I saw a hungry and well-camouflaged caterpillar on a beautiful rosebush.

Vào một buổi sáng sớm nọ, tôi thấy một con sâu bướm đói ăn và khéo ngụy trang trên một bụi cây hoa hồng đẹp tươi .

7. Caterpillar Inc. provided funding to help support Viterbi project research in the summer of 2008.

Caterpillar Inc. phân phối kinh phí đầu tư để tương hỗ nghiên cứu và điều tra dự án Bất Động Sản Viterbi vào mùa hè 2008 .

8. Caterpillar took the hookah out of its mouth, and addressed her in a languid, sleepy voice.

Sâu bướm đã hookah miệng của nó, và xử lý của mình trong một không được khỏe, buồn ngủ bằng giọng nói .

9. But Queequeg, do you see, was a creature in the transition stage — neither caterpillar nor butterfly.

Nhưng Queequeg, bạn có thấy, là một sinh vật trong giai đoạn chuyển tiếp không sâu bướm cũng không bướm.

10. Quickly the caterpillar-turned-butterfly dashes for the exit to save its limbs and its life.

Tức thì con sâu đã hóa bướm liền phóng mình ra khỏi ổ kiến để bảo vệ cánh và mạng sống mình .

11. Pupation takes place in a tough cocoon in a tunnel in which the caterpillar has lived.

Sự nhộng hóa diễn ra trong một cái kén cứng trong một hang mà con sâu bướm đã sinh sống .

12. This was a conventional Caterpillar D8 bulldozer fitted with armor to protect the driver and the engine.

Đây là một chiếc máy ủi Caterpillar D8 thường thì được trang bị giáp sắt để bảo vệ người lái và động cơ .

13. The company also licenses and markets a line of clothing and workwear boots under its Cat / Caterpillar name.

Công ty cũng ĐK giấy phép và tiếp thị một dòng giày dép quần áo và giày thao tác theo tên Cat / Caterpillar .

14. This pesticide is very specific to caterpillar pests, and in fact, it’s nontoxic to humans, fish and birds.

Loại thuốc trừ sâu này rất đặc trưng so với sâu bướm, và thực tiễn là, nó không gây ô nhiễm cho người, cá và chim .

15. Looking back, I think my life has changed in the way that an ugly caterpillar becomes a beautiful butterfly.

Khi nhìn lại, tôi nghĩ đời mình đã biến hóa như thể từ một con sâu róm xấu xí trở thành một con bướm xinh đẹp .

16. The days shorten only too soon, but the caterpillar has not yet got enough reserves to transform itself into a moth.

Ngày ngày càng ngắn đi, nhưng loài sâu bướm vẫn chưa dự trữ đủ để biến hóa thành bướm ngài .

17. Even when the caterpillar enters the pupal stage, it continues to provide the ants with some honeydew as well as other secretions that the ants fancy eating.

Ngay cả khi sâu biến thành nhộng, nó vẫn liên tục cung ứng chất ngọt cho kiến, và cả vài chất bài tiết khác mà kiến rất thích ăn .

18. All of a sudden, we see this Monarch caterpillar munching on this plant, and we realize that there it is, and it’s in this empty lot in Chattanooga.

Ngay lập tức, ta thấy con tằm này ăn lá cây và ta nhận ra nó và nó ở Chattanooga

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.