ctpep-1581931772972220473554
Dòng tiền đều vô hạn ( tiếng Anh : Perpetuity ) là một dòng tiền liên tục có gia trị bằng nhau và không có kết thúc .Dòng tiền vô hạn (Perpetuity) là gì? Công thức tính Dòng tiền vô hạn  - Ảnh 1.Hình minh họa. Nguồn : Educba. com

Dòng tiền đều vô hạn

Khái niệm

Dòng tiền đều vô hạn hay dòng niên kim vĩnh cửu trong tiếng Anh là Perpetuity.

Trong tài chính, dòng tiền đều vô hạn là một dòng tiền liên tục có giá trị bằng nhau và không có điểm kết thúc. Công thức để tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều vô hạn hoặc chứng khoán với dòng tiền dòng tiền đều vô hạn là:     

Dòng tiền vô hạn (Perpetuity) là gì? Công thức tính Dòng tiền vô hạn  - Ảnh 2.Hình minh họa .Trong đó :- C là dòng tiền đều hằng năm .- r là tỉ lệ lãi suất vay chiết khấu .Khái niệm dòng tiền đều vô hạn được sử dụng trong 1 số ít lí thuyết kinh tế tài chính như trong quy mô chiết khấu cổ tức ( DDM ) .

Chứng khoán trả dòng tiền đều vô hạn được gọi là trái phiếu vĩnh viễn hay trái phiếu không có thời hạn.   

Đặc điểm 

Dòng tiền đều vô hạn là một dòng tiền, một loại niên kim tồn tại mãi mãi tạo thành dòng tiền không có điểm kết thúc. 

Trong kinh tế tài chính, phép tính dòng tiền đều vô hạn được sử dụng trong những phương pháp định giá để tìm ra giá trị hiện tại của dòng tiền một công ty bằng cách chiết khấu bởi một mức tỉ lệ nhất định .

Một ví dụ điển hình về công cụ tài chính có dòng tiền đều vô hạn là trái phiếu do chính phủ Anh phát hành được gọi là consol. Bằng cách mua một consol từ chính phủ Anh, trái chủ có quyền nhận được khoản thanh toán lãi hàng năm kéo dài cho đến mãi mãi. 

Tuy có vẻ như hơi phi logic, một số ít dòng tiền đều vô hạn có giá trị hiện tại hữu hạn do đặc thù giá trị thời hạn của tiền, mỗi khoản thanh toán giao dịch trong dòng tiền chỉ là một phần rất nhỏ của giá trị sau cuối. Cụ thể, công thức dòng tiền đều vô hạn sẽ xác lập dòng tiền trong năm hoạt động giải trí ở đầu cuối .

Trong định giá tài sản, một công ty được cho là một giá trị hoạt động (going concern) có nghĩa là nó sẽ tiếp tục họat động mãi mãi. Vì lí do này, năm hoạt động cuối cùng là vô hạn nên các nhà phân tích sử dụng công thức dòng tiền đều vô hạn để tìm giá trị của công ty này. 

Công thức tính dòng tiền đều vô hạn 

Phương pháp nền tảng được sử dụng để tính toán dòng tiền đều vô hạn là chia dòng tiền cho một mức tỉ lệ chiết khấu. Công thức này được sử dụng để tính giá trị cuối cùng trong dòng tiền cho các mục đích định giá phức tạp.

Nếu dòng tiền tăng trưởng, giá trị ở đầu cuối của dòng tiền đều vô hạn sẽ bằng ước tính của dòng tiền vào năm thứ n của công ty, nhân với một cộng với vận tốc tăng trưởng dài hạn của công ty, sau đó chia cho chênh lệch giữa ngân sách vốn và vận tốc tăng trưởng .Dòng tiền vô hạn (Perpetuity) là gì? Công thức tính Dòng tiền vô hạn  - Ảnh 3.Hình minh họa .Trong đó :- TV là giá trị ở đầu cuối của dòng tiền đều vô hạn .- r là tỉ lệ lãi suất vay chiết khấu .- g là tỉ lệ tăng trưởng của dòng tiền .

Công thức đơn giản hóa tính giá trị hiện tại của giá trị cuối cùng của dòng tiền đều vô hạn bằng dòng tiền cuối cùng chia cho mức tỉ lệ lãi suất chiết khấu trừ đi tỉ lệ tăng trưởng.    

Dòng tiền vô hạn (Perpetuity) là gì? Công thức tính Dòng tiền vô hạn  - Ảnh 4.Hình minh họa .

Ví dụ về dòng tiền đều vô hạn 

Một công ty dự kiến kiếm được 100,000 $ vào năm thứ 10 và ngân sách vốn của công ty là 8 %, với vận tốc tăng trưởng dài hạn là 3 %, giá trị dòng tiền đều vô hạn là :

FV10 = CF10 * (1 + g) / (r – g) = 100,000$ × 1.03 / (0.08 – 0.03) = 2,06 triệu đô la. 

Hay có nghĩa là dòng tiền đều vô hạn trả 100.000$ với tỉ lệ tăng trưởng 3% và chi phí vốn 8% có trị giá 2,06 triệu đô la trong vòng 10 năm nữa. 

Để đưa giá trị 2.06 triệu đô la về thời gian hiện tại sử dụng công thức giá trị hiện tại ( PV ) ở trên .

(Theo Investopedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.