image3-15
Dòng tiền là một yếu tố luôn được những đơn vị chức năng, doanh nghiệp, công ty cho tới cá thể chăm sóc. Việc thống kê giám sát dòng tiền sẽ tác động ảnh hưởng trực tiếp tới những kế hoạch, giải pháp góp vốn đầu tư. Vậy lúc bấy giờ có những cách tính dòng tiền dự án thông dụng nào, câu vấn đáp sẽ có trong bài viết sau đây !
Cách tính dòng tiền

Những nhu yếu so với cách tính dòng tiền dự án

Dòng tiền là sự luân chuyển tiền ra vào trong những dự án hay quy trình hoạt động giải trí, kinh doanh thương mại của một doanh nghiệp, cá thể trong một thời kỳ nhất định. Khi xác lập dòng tiền góp vốn đầu tư, cần bảo vệ những nhu yếu :

 • Chỉ xác định những chỉ tiêu về dòng tiền có liên quan: quyết định đầu tư hay không hoàn toàn dựa vào dòng tiền chứ không phụ thuộc vào lợi nhuận kế toán. Do đó, chỉ những dòng tiền có liên quan.
 • Không tính trùng các dòng tiền, chúng sẽ khiến nhiều khoản mục bị lặp đi lặp lại, làm gia tăng giá trị ảo cho một khoản nào đó.
 • Sự thay đổi vốn lưu động ròng. Dòng tiền ròng sẽ được tính theo công thức lấy dòng tiền vào trừ đi dòng tiền ra, chi tiêu.

Các giải pháp tính dòng tiền dự án lúc bấy giờ

Để tính dòng tiền dự án, hiện có 2 chiêu thức tính như sau :

Phương pháp tính dòng tiền trực tiếp

Đây là cách tính dòng tiền dựa trên quan điểm thực thu, thực chi. Dòng tiền ra là số tiền thực sự đã đi ra khỏi doanh nghiệp. Còn dòng tiền vào là số tiền đi vào đơn vị.

Công thức tính

Dòng tiền ròng của dự án = dòng tiền vào từ các hoạt động của dự án – dòng tiền ra cho các hoạt động của dự án.

Các loại dòng tiền vào
Theo chiêu thức này thì dòng tiền vào của doanh nghiệp thường gặp là những khoản :

 • Doanh thu;
 • Hoàn thuế;
 • Thanh lý tài sản;
 • Vốn nhận tài trợ;
 • Trợ cấp;
 • Thay đổi khoản phải thu.
 • Các dòng tiền ra
 • Các dòng chi cho hoạt động gồm:
 • Chi phí đầu tư;
 • Chi phí sản xuất;
 • Trả nợ vay;
 • Chi phí lương công nhân;
 • Thay đổi khoản phải trả;
 • Thay đổi hàng tồn kho;
 • Nộp thuế;

  Phương pháp tính dòng tiền gián tiếp

Bên cạnh phương pháp trực tiếp thì một số đơn vị áp dụng cách tính giản tiếp thông qua lợi nhuận sau thuế.

Cách xác lập
Từ chỉ tiêu doanh thu sau thuế, người ta sẽ kiểm soát và điều chỉnh những khoản thu, khoản chi, từ đó xác lập được dòng tiền ròng. Bởi doanh thu sau thuế là khoản thu mà doanh nghiệp nhận được từ những khoản lệch giá, ngân sách. Và chúng được phân ra theo 2 quan điểm góp vốn đầu tư khác nhau

Quan điểm tổng đầu tư

Theo quan điểm này, đơn vị chỉ quan tâm tới lợi ích dự án tạo ra sau khi đã tiến hành trừ đi các chi phí cũng như chi phí cơ hội mà không cần phân biệt, quan tâm tới nguồn vốn tham gia.

 • Dòng tiền vào sẽ được tính bằng: Lợi nhuận sau thuế + khấu hao + thu hồi vốn lưu động ròng + thanh lý + lãi vay.
 • Dòng tiền ra sẽ được tính theo công thức: chi đầu tư vốn + các khoản chi khác (nếu có).
  Quan điểm trên được đa số các ngân hàng sử dụng để thẩm định dự án của mình.

Quan điểm chủ đầu tư

Nếu quan điểm tổng góp vốn đầu tư được đại đa số những ngân hàng nhà nước sử dụng thì quan điểm chủ góp vốn đầu tư lại được những doanh nghiệp dùng là thông dụng khi lập dự án góp vốn đầu tư. Theo quan điểm này thì những công ty chỉ chăm sóc tới phần còn lại sau cuối sẽ nhận được là bao nhiêu. Dòng tiền đo lường và thống kê sẽ là dòng tiền tổng góp vốn đầu tư thu được sau khi đã trừ đi những ngân sách trả nợ gốc và lãi .

 • Dòng tiền vào sẽ bằng: lợi nhuận sau thuế + khấu hao + nhận tài trợ + thu hồi vốn lưu động ròng + thanh lý.
 • Dòng tiền ra sẽ tính bằng công thức: chi đầu tư vốn + chi trả nợ gốc + chi phí khác (nếu có).

Như vậy, với việc tính dòng tiền tất cả chúng ta cũng có những chiêu thức tính khác nhau. Mỗi một giải pháp có cách tính riêng. Do đó, doanh nghiệp cần xem xét và lựa chọn cho mình cách tính dòng tiền dự án tương thích để góp thêm phần đưa ra quyết định hành động góp vốn đầu tư đúng chuẩn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.