aaa-108

Công thức tính hằng số phân li bazơ hay nhất 

Sự điện li của bazơ yếu trong nước là quy trình thuận nghịch. Vậy có đại lượng nào nhìn nhận lực của bazơ đó hay không ? Để có câu vấn đáp, các bạn hãy tìm hiểu thêm bài viết dưới đây .

1.Công thức tính hằng số phân li bazơ

Xét ví dụ : NH3 + H2O ⇄ NH4 + + OH −
Hằng số phân li bazơ là :
Kb = NH4 + OH − NH3
Vì nồng độ của nước coi như hằng số nên ta hoàn toàn có thể bỏ lỡ nồng độ của nước .

2. Bạn nên biết

– Đối với bazơ nhiều nấc sẽ có nhiều hằng số phân li ở những nấc khác nhau .
– Hằng số phân li bazơ chỉ phụ thuộc vào vào thực chất bazơ và nhiệt độ .
– Nếu giá trị Kb càng nhỏ thì lực bazơ của nó càng yếu ( hay tính bazơ càng yếu )

3. Mở rộng

Mối liên hệ giữa hằng số Ka và Kb

 Ka=10−14Kb hay Ka.Kb =10-14

4. Bài tập minh họa

Câu 1: Tính hằng số phân li bazơ của NH3 ở 25? Biết rằng ở 25, 100ml dung dịch NH3 0,1M có pH = 11,12.

A. 2,76. 10-4
B. 1,76. 10-4
C. 2,76. 10-5
D. 1,76. 10-5

Hướng dẫn

Ta có :
H + = 10 − 11,12 ⇒ OH − = 10 − 1410 − 11,12 = 10 − 2,88 M
NH3 + H2O ⇌ NH4 + + OH − Bd 0,1 Pli 10 − 2,88 10 − 2,88 10 − 2,88 CB 0,1 − 10 − 2,88 10 − 2,88 10 − 2,88 ( M ) Kb = NH4 +. OH − NH3 = 10 − 2,8820,1 − 10 − 2,88 = 1,76. 10 − 5

Đáp án D

Câu 2: Dung dịch CH3COONa 0,1M (Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 ). pH của dung dịch là?

A. 8,878
B. 8,687
C. 8,478
D. 8,287

Hướng dẫn

Phương trình :
CH3COONa → CH3COO − + Na + CH3COO − + H2O ⇌ CH3COOH + OH − Bd 0,1 Mpli x x xCB 0,1 − x x x ( M ) Kb = 5,71. 10 − 10 = CH3COO −. OH − CH3COOH = x20, 1 − xx < < 0,1 ⇒ 0,1 − x ≈ 0,1 ⇒ 5,71. 10 − 10 = x20, 1 ⇒ x = 7,556. 10 − 6M ⇒ pH = 14 + lgx = 8,878

Đáp án A

Câu 3: Tính nồng độ mol ion OH- có trong dung dịch NH3 0,1M, biết hằng số phân li bazơ Kb = 1,8.10-5?

A. 1,34. 10 ­ – 3
B. 2,34. 10 ­ – 3
C. 1,64. 10 ­ – 3
D. 2,64. 10 ­ – 3

Hướng dẫn

NH3 + H2O ⇄ NH4 + + OH − Bd 0,1 Pli x x xCB 0,1 − x x x ( M ) Kb = NH4 +. OH − NH3 ⇒ 1,8. 10 − 5 = x20, 1 − x
Vì x < < 0,1 → 0,1 – x 0,1
→ 1,8. 10 − 5 = x20, 1 ⇒ x = 1,34. 10 − 3
Vậy [ OH – ] = 1,34. 10-3 M

Đáp án A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.