articlewriting1
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” congestion “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ congestion, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ congestion trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Although traffic congestion?

Kẹt xe ví dụ điển hình ?

2. Road congestion is a pervasive phenomenon.

Tắc đường là một hiện tượng kỳ lạ mang đặc thù lan toả

3. The construction of highway PR-22 reduced congestion on PR-2.

Việc kiến thiết xây dựng xa lộ PR-22 đã giúp giảm kẹt xe trên PR-2 .

4. The projects significantly reduced commute times and eased congestion across the city.

Các dự án Bất Động Sản giảm đáng kể thời hạn đi làm và giảm bớt ùn tắc trên toàn thành phố .

5. The bridge alleviates congestion in Changwon by providing a link across Masan Bay.

Cầu làm giảm bớt ùn tắc ở Changwon bằng cách tạo sự link trên Vịnh Masan .

6. In an effort to ease traffic congestion, major cities are limiting new vehicle registrations.

Với nỗ lực hầu giảm ùn tắc giao thông vận tải, những thành phố lớn đang hạn chế việc cấp giấy ĐK ô-tô mới .

7. For lung congestion, the ” old-timers ” used a CASTOR OIL PACK or a MUSTARD PACK .

Với thực trạng ùn tắc phổi, ” người xưa ” dùng khăn tẩm dầu thầu dầu hoặc mù tạc .

8. The Shinkansen platforms were opened on October 1, 2003, to relieve congestion at Tokyo Station.

Sân ga Shinkansen được mở của vào ngày 1 tháng 10 năm 2003, để giảm bớt ùn tắc tại Ga Tokyo .

9. As the economy slowed in the early 2000s, employment and traffic congestion was somewhat diminished.

Khi nền kinh tế tài chính chậm lại vào đầu những năm 2000, việc làm và ùn tắc giao thông vận tải giảm bớt phần nào .

10. And with it, comes congestion, and we lose mobility, and so on and so forth.

Cùng với nó là tắt nghẽn giao thông vận tải và tính linh động biến mất vân vân .

11. After one month your coughing, sinus congestion, fatigue, and shortness of breath will begin to decrease.

Sau một tháng, bạn sẽ bớt ho, nghẹt mũi, stress và thở hổn hển .

12. The “Manchester City Zone”, “Manchester post town” and the “Manchester Congestion Charge” are all examples of this.

“Vùng thành phố Manchester”, “đô thị bưu chính Manchester” và “phí tắc nghẽn Manchester” là các điển hình.

13. The purpose of this policy is to limit the growth of automobile traffic and to alleviate congestion.

Mục đích của chủ trương này là hạn chế sự tăng trưởng của giao thông vận tải xe hơi và giảm bớt ùn tắc .

14. Limited-stop “Rapid” services were introduced in 1988 to further ease congestion along the Yamanote Line corridor.

Các chuyến tàu ” Cao tốc ” bỏ lỡ một số ít ga được ra đời năm 1988 để giảm bớt ùn tắc dọc theo hiên chạy tuyến Yamanote tốt hơn .

15. In later years, the California Department of Transportation (Caltrans) made efforts to widen the freeway as congestion increased.

Trong những năm sau đó, Bộ Giao thông Vận tải California ( Caltrans ) đã nỗ lực lan rộng ra đường cao tốc khi ùn tắc tăng lên .

16. Due to increasing congestion in Bangladesh’s largest port in Chittagong, many international shipping companies have turned to Mongla as an alternative.

Do sự ùn tắc ngày càng tăng tại cảng lớn nhất của Bangladesh ở hải cảng Chittagong, nhiều công ty vận tải biển quốc tế đã chuyển sang Mongla để thay thế sửa chữa .

17. Efforts should be made to avoid unnecessary congestion in the entryway, in the lobby, on the public sidewalks, and in the parking lot.

Chúng ta nên nỗ lực tránh làm ùn tắc nơi cửa ra vào, phòng đợi, lề đường và bãi đậu xe .

18. This was due to reduced congestion on the line as well as preparation for the installation of platform doors on all stations by 2017.

Điều này làm cho giảm ùn tắc trên tuyến cũng như hoàn thành xong cửa bảo đảm an toàn ( giữa sân ga với đường ray ) ở toàn bộ những ga vào năm 2017 .

19. Tumescence usually refers to the normal engorgement with blood (vascular congestion) of the erectile tissues, marking sexual excitation, and possible readiness for sexual activity.

Sự cương lên thường đề cập đến thực trạng ứ máu ( engorgement ) thông thường với máu ( làm sung huyết mạch ) của mô cương ( erectile tissue ), ghi lại kích thích tình dục và năng lực chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động giải trí tình dục .

20. As Singapore is a small island with a high population density, the number of private cars on the road is restricted to curb pollution and congestion.

Do Nước Singapore là một đảo quốc nhỏ với tỷ lệ dân số cao, số lượng xe hơi cá thể trên đường bị hạn chế nhằm mục đích giảm ô nhiễm và ùn tắc .

21. Although the rise of motor traffic has created a great deal of congestion and bicycle use has declined, bicycles are still an important form of local transportation.

Tuy vậy, với sự ngày càng tăng của số lượng xe hơi, việc sử dụng xe đạp điện đã suy giảm, tuy nhiên vẫn là một hình thức giao thông vận tải địa phương quan trọng .

22. The neighbourhood is also served by two of Rapid Penang’s Congestion Alleviation Transport (CAT) routes – namely Sungai Dua and Bayan Baru routes – which are provided free-of-charge.

Khu vực lân cận cũng được Giao hàng bởi hai tuyến đường luân chuyển giảm tải ( CAT ) của Rapid Penang – đơn cử là những tuyến Sungai Dua và Bayan Baru – được cung ứng không lấy phí .

23. However, existing urban systems of Ho Chi Minh City and Hanoi are seriously limiting their competitive advantage, especially with regard to logistics bottlenecks, disproportionately high transport costs, growing congestion and land market distortions.

Tuy nhiên, mạng lưới hệ thống đô thị lúc bấy giờ của Thành phố Hồ Chí Minh và Thành Phố Hà Nội đang hạn chế lợi thế cạnh tranh đối đầu của chính những thành phố này, đặc biệt quan trọng là nút thắt phục vụ hầu cần, ngân sách luân chuyển cao không bình thường, ùn tắc giao thông vận tải ngày càng tăng và thị trường đất đai bị bóp méo .

24. For example, if a contractor builds a factory in the middle of a crowded neighborhood, the factory causes these incidental uncharged disservices: higher congestion, loss of light, and a loss of health for the neighbors.

Ví dụ, nếu một nhà thầu thiết kế xây dựng một xí nghiệp sản xuất ở giữa một thành phố đông đúc, nhà máy sản xuất sẽ gây ra những khoản bồi thường không được tính phí : ùn tắc đường phố, mất ánh sáng, và mất sức khỏe thể chất cho hàng xóm .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.