bien-phap-bao-dam1201

Tôi là Hồng, cho tôi hỏi đăng ký biện pháp bảo đảm là gì? Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là bao giờ? Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật?

Đăng ký biện pháp bảo đảm là gì?

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 102 / 2017 / NĐ-CP lao lý về khái niệm đăng ký giải pháp bảo đảm như sau :

“Đăng ký biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng ký hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo đảm.”

Như vậy, đăng ký giải pháp bảo đảm được hiểu là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng ký hoặc nhập vào cơ sở tài liệu về việc bên bảo đảm dùng gia tài để bảo đảm thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm so với bên nhận bảo đảm .

Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm được quy định như thế nào?

Theo Điều 4 Nghị định 102 / 2017 / NĐ-CP pháp luật những trường hợp đăng ký giải pháp bảo đảm như sau :

(1) Các biện pháp bảo đảm sau đây phải đăng ký:

– Thế chấp quyền sử dụng đất ;- Thế chấp gia tài gắn liền với đất trong trường hợp gia tài đó đã được ghi nhận quyền sở hữu trên Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ;- Cầm cố tàu bay, thế chấp ngân hàng tàu bay ;- Thế chấp tàu biển .( 2 ) Các giải pháp bảo đảm sau đây được đăng ký khi có nhu yếu :- Thế chấp gia tài là động sản khác ;- Thế chấp gia tài gắn liền với đất hình thành trong tương lai ;

– Bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; mua bán tàu bay, tàu biển; mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu.

Đăng ký giải pháp bảo đảm là gì ?

Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là khi nào?

Căn cứ Điều 5 Nghị định 102 / 2017 / NĐ-CP pháp luật về thời gian có hiệu lực hiện hành của đăng ký giải pháp bảo đảm như sau :- Trường hợp đăng ký giải pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất, tàu bay, tàu biển, thì thời gian có hiệu lực hiện hành của đăng ký giải pháp bảo đảm là thời gian cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào sổ đăng ký .Trường hợp đăng ký giải pháp bảo đảm bằng gia tài là động sản khác, thì thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của đăng ký giải pháp bảo đảm là thời gian nội dung đăng ký được update vào cơ sở tài liệu về giải pháp bảo đảm .- Trường hợp đăng ký biến hóa do bổ trợ gia tài bảo đảm mà những bên không ký kết hợp đồng bảo đảm mới hoặc do bổ trợ nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo đảm và tại thời gian giao kết hợp đồng bảo đảm những bên không có thỏa thuận hợp tác về việc bảo đảm cho những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh trong tương lai, thì thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của đăng ký giải pháp bảo đảm so với gia tài bổ trợ hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm bổ trợ là thời gian cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký biến hóa vào sổ đăng ký hoặc update vào cơ sở tài liệu về giải pháp bảo đảm .

– Các trường hợp đăng ký sau đây không làm thay đổi thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm:

+ Trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp ngân hàng quyền gia tài phát sinh từ hợp đồng mua và bán nhà ở sang đăng ký thế chấp ngân hàng nhà ở hình thành trong tương lai hoặc chuyển tiếp đăng ký thế chấp ngân hàng quyền gia tài phát sinh từ hợp đồng mua và bán nhà ở sang đăng ký thế chấp ngân hàng nhà ở do nhà ở hình thành trong tương lai đã được hình thành theo pháp luật của Luật nhà tại, thì thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của đăng ký giải pháp bảo đảm là thời gian đăng ký thế chấp ngân hàng quyền gia tài phát sinh từ hợp đồng mua và bán nhà ở ;+ Các trường hợp đăng ký đổi khác lao lý tại những khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 18 của Nghị định này .Bên cạnh đó, tại Điều 6 Nghị định 102 / 2017 / NĐ-CP lao lý về thời hạn có hiệu lực hiện hành của đăng ký giải pháp bảo đảm như sau : Việc đăng ký giải pháp bảo đảm có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian đăng ký theo pháp luật tại Điều 5 của Nghị định này đến thời gian xóa đăng ký giải pháp bảo đảm .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.