articlewriting1
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” earn “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ earn, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ earn trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Earn his confidence.

Chiếm được lòng tin .

2. Earn an Honor Bee

Nhận được Mặt Dây Chuyền Honor Bee

3. You’ll have to earn it.

Mày phải tự giành lấy nó .

4. Penitential acts cannot earn such forgiveness.

Các việc khổ hạnh để sám hối không thể nào đạt được sự tha thứ dường ấy .

5. I’m working to earn my fare.

Anh đang thao tác để kiếm tiền đi đường .

6. I saw an opportunity to earn

Chỉ là tôi thấy thời cơ kiếm lời …

7. When you earn more, save more.

Khi nào những em kiếm được thêm thì hãy tích góp thêm .

8. Say, Wyatt, how much do you earn?

Nói nghe, Wyatt, anh kiếm được bao nhiêu ?

9. Also become a tutor to earn money

Rất tốt giờ đây cũng đi ra ngoài dạy thêm kiếm tiền rồi

10. 8. Look for Ways to Earn Extra Cash

8. Tìm cách kiếm thêm tiền mặt

11. “You will earn 10% of any gold you distributes.”

” Bạn sẽ nhận được 10 % số vàng mà bạn phân phối ”

12. He added: “They should eat food they themselves earn.”

Sứ đồ Phao-lô cũng nói rõ : “ Nếu ai không khứng thao tác, thì cũng không nên ăn nữa ” .

13. He did not work to earn any more talents.

Người ấy không thao tác để kiếm thêm ta lâng nào nữa .

14. “I tried to earn money washing clothes,” said Carmen.

Carmen nói : “ Tôi cố làm ra tiền bằng cách giặt quần áo thuê .

15. You earn your fucking money… by your own effort?

Anh kiếm được cả đống tiền … bằng chính nổ lực bản thân ?

16. If you don’t study and earn, how will she marry?

Nếu con không chịu học và kiếm tiền thì làm thế nào chị con hoàn toàn có thể lấy chồng được ?

17. And actually, I earn my money whistling, at the moment.

Và trên trong thực tiễn tôi kiếm tiền từ huýt gió, tại thời gian này .

18. I’ll put an ” M ” on it, when you earn it.

Tôi sẽ in một chữ ” M ” lên đó khi nào cậu xứng danh .

19. Deposit it in the bank, and you can earn interest

Gởi ngân hàng nhà nước kiếm được tiền lời đó .

20. A laborer would earn two lepta in just 15 minutes.

Một công nhân chỉ cần thao tác 15 phút là hoàn toàn có thể kiếm được hai đồng lép-ton .

21. You earn a damn medal and your brother is discharged?

Mày kiếm được cái huân chương giẻ rách và muốn em mày giải ngũ ư ?

22. And you look man enough to earn them too, Cimarron.

Và cậu trông cũng đủ lớn để lãnh lương đó, Cimarron .

23. From now on, you must earn your room and board.

Từ giờ đây, trò phải tự thao tác cho phòng ở và cơm tháng .

24. Reach higher levels as you earn points for your contributions.

Đạt cấp cao hơn khi bạn tích được điểm cho những nội dung góp phần của mình .

25. They work hard and earn the respect of the congregation.

Họ làm việc cật lực và được hội thánh kính trọng.

26. No matter what we do, We never can earn it.

Chẳng chi so sánh cho bằng bởi đây quà vô giá thay .

27. The portraits gave Van Gogh his best opportunity to earn.

Những bức chân dung đã cho Van Gogh thời cơ tốt nhất để kiếm thu nhập .

28. I needed to earn money for the next year’s school expenses.

Tôi cần phải kiếm tiền cho những khoản ngân sách cho niên học tới .

29. If so, how can you earn greater trust from your parents?

Nếu có, làm thế nào bạn hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng lòng tin nơi cha mẹ ?

30. To earn his board, he sold dried fish on the streets.

Để nhận được những thứ này, nó đi bán cá khô trên đường phố .

31. If Cael eats 5 cows, he can earn a fury attack.

Nếu Cael ăn năm con bò thì sẽ hoàn toàn có thể tung ra đòn tiến công cuồng nộ .

32. “I still earn enough money for basics, such as presentable clothing.

Tôi vẫn kiếm đủ tiền để giàn trải những ngân sách cơ bản như shopping quần áo .

33. Those don’t need to earn the living do live colorful lives

Những người không phải bươn chải kiếm sống lại được thưởng thức nhiều thứ

34. A course of action that will earn you and Tusk billions.

Đường lối đó sẽ giúp anh và Tusk kiếm được hàng tỷ đô .

35. You’ll also earn ribbons by completing Personal Progress experiences and projects.

Các em cũng sẽ nhận được những dải ruy băng bằng cách hoàn tất những kinh nghiệm tay nghề và dự án Bất Động Sản Sự Tiến Triển Cá Nhân .

36. Child laborers in this brick factory earn about 50 cents a day

Lao động trẻ nhỏ trong xưởng gạch này được trả khoảng chừng nửa Mỹ kim một ngày

37. Well, looks like you and your lapdog get to earn your keep.

Có vẻ như anh và con chó trông nhà kia phải tự giữ lấy sự sống đấy .

38. During the turnaround time, the company can earn interest on the money.

Trong thời hạn quay vòng, công ty hoàn toàn có thể kiếm được tiền lãi từ tiền .

39. NOW and Super NOW accounts – function like checking accounts but earn interest.

Các thông tin tài khoản NOW và Super NOW – tính năng như những thông tin tài khoản séc nhưng kiếm được lãi .

40. We’ll display whichever ad is expected to earn more revenue for you.

Chúng tôi sẽ hiển thị bất kể quảng cáo nào dự kiến kiếm được lệch giá cho bạn .

41. Local merchants would not earn that much after working for several years.

Những thương gia địa phương sau nhiều năm kinh doanh cũng không kiếm được số tiền lớn như vậy .

42. Can we earn God’s favor by worshipping Him or believing in Him?

Ta hoàn toàn có thể dành được sự ưu tiên của Chúa bằng việc thờ phụng hay tin cậy Người ?

43. In this way he will earn her respect.—1 Peter 3:7.

Làm thế nàng sẽ kính mến chồng ( I Phi-e-rơ 3 : 7 ) .

44. We should certainly not try to earn God’s favor through moral formalism.

Chắc chắn tất cả chúng ta không nên cố chiếm được ân huệ Đức Chúa Trời bằng vẻ đạo đức vẻ bên ngoài .

45. “I earn only a modest income, and I could use the additional money.

Mức thu nhập của tôi nhã nhặn và tôi hoàn toàn có thể dùng số tiền kiếm thêm ấy .

46. Professional swimmers may also earn a living as entertainers, performing in water ballets.

Những người bơi chuyên nghiệp hoàn toàn có thể kiếm sống bằng cách làm diễn viên, màn biểu diễn ballet nước .

47. People think they earn pots of money and thus lead a fine life.

Mọi người nghĩ rằng họ kiếm được chậu tiền và do đó sống một đời sống tốt .

48. They have created an industry with banners and porn ads to earn revenue.

Họ đã dùng những biểu ngữ và quảng cáo khiêu dâm để kiếm thu nhập .

49. I will earn my father’s armor, noble king by serving you in the battle.

Em sẽ xứng danh với bộ giáp của cha, thưa đại ca. bằng cách ship hàng anh trong trận chiến .

50. … And you help me make that bust, that could earn you a sweet promotion.

Nếu anh giúp tôi bắt giữ chúng, thì anh hoàn toàn có thể được ” lên lon ” .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.