equitymethod-1588926591081407940464
Phương pháp vốn CP ( tiếng Anh : Equity Method ) là một kĩ thuật kế toán được sử dụng bởi một công ty để ghi lại doanh thu kiếm được trải qua khoản góp vốn đầu tư vào một công ty khác .Phương pháp vốn chủ sở hữu (Equity Method) là gì? Ví dụ về phương pháp vốn chủ sở hữu - Ảnh 1.( Ảnh minh họa : Investopedia )

Phương pháp vốn CP

Khái niệm

Phương pháp vốn cổ phần trong tiếng Anh là Equity Method.

Phương pháp vốn cổ phần là một kĩ thuật kế toán được sử dụng bởi một công ty để ghi lại lợi nhuận kiếm được thông qua khoản đầu tư vào một công ty khác. Với phương pháp kế toán vốn chủ sở hữu, công ty đầu tư báo cáo doanh thu mà công ty nhận đầu tư kiếm được trên báo cáo thu nhập của mình, theo tỉ lệ tương ứng với khoản đầu tư vốn vào công ty nhận đầu tư.

Hiểu về phương pháp vốn CP

Phương pháp vốn CP là kĩ thuật tiêu chuẩn được sử dụng khi công ty góp vốn đầu tư có tác động ảnh hưởng đáng kể đến công ty nhận góp vốn đầu tư. Khi một công ty nắm giữ khoảng chừng 20 % đến 50 % CP của công ty khác, nó được coi là có tác động ảnh hưởng đáng kể. Các công ty có CP dưới 20 % trong một công ty khác cũng hoàn toàn có thể có ảnh hưởng tác động đáng kể, trong trường hợp đó họ cũng cần sử dụng giải pháp vốn CP .Ảnh hưởng đáng kể được định nghĩa là quyền tham gia của công ty góp vốn đầu tư vào việc đưa ra những quyết định hành động về chủ trương kinh tế tài chính và chủ trương hoạt động giải trí của bên được góp vốn đầu tư nhưng không trấn áp hoặc đồng trấn áp những chủ trương đó. Quyền lực này gồm có đại diện thay mặt trong ban giám đốc, tham gia thiết kế xây dựng chủ trương và trao đổi nhân sự quản lí .

Cách ghi doanh thu và thay đổi tài sản theo phương pháp vốn CP

Phương pháp vốn cổ phần thừa nhận mối quan hệ kinh tế tồn tại giữa hai chủ thể. Công ty đầu tư ghi lại phần thu nhập của công ty nhận đầu tư dưới dạng doanh thu từ đầu tư trên báo cáo thu nhập. Ví dụ: nếu một công ty sở hữu 25% công ty khác có thu nhập ròng 1 triệu đô la, công ty báo cáo thu nhập từ đầu tư 250.000 đô la theo phương pháp vốn cổ phần.

Xem thêm: Quy nạp là gì?

Khi công ty góp vốn đầu tư có ảnh hưởng tác động đáng kể đến tác dụng hoạt động giải trí và kinh tế tài chính của công ty nhận góp vốn đầu tư, nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động trực tiếp đến giá trị góp vốn đầu tư của công ty góp vốn đầu tư. Công ty góp vốn đầu tư ghi nhận khoản góp vốn đầu tư khởi đầu vào CP của công ty thứ hai như một gia tài với giá gốc. Theo giải pháp vốn CP, giá trị của khoản góp vốn đầu tư được kiểm soát và điều chỉnh định kì để phản ánh những biến hóa về giá trị. Điều chỉnh cũng được triển khai khi cổ tức được chi trả cho những cổ đông .Sử dụng giải pháp vốn CP, một công ty báo cáo giải trình giá trị sổ sách của khoản góp vốn đầu tư độc lập với bất kể biến hóa giá trị nào trên thị trường. Với tác động ảnh hưởng đáng kể đến những chủ trương quản lý và kinh tế tài chính của một công ty khác, công ty góp vốn đầu tư đang đặt cơ sở giá trị góp vốn đầu tư của mình vào những biến hóa về giá trị gia tài ròng của công ty đó từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, kinh tế tài chính và tác dụng hoạt động giải trí. Ví dụ, khi công ty được góp vốn đầu tư báo cáo giải trình lỗ ròng, công ty góp vốn đầu tư ghi lại phần lỗ của họ là ” khoản lỗ góp vốn đầu tư ” trên báo cáo giải trình thu nhập, điều này cũng làm giảm giá trị góp vốn đầu tư trên bảng cân đối kế toán .Khi công ty được góp vốn đầu tư trả cổ tức bằng tiền mặt, giá trị gia tài ròng của nó sẽ giảm. Sử dụng giải pháp vốn CP, công ty góp vốn đầu tư nhận cổ tức ghi nhận sự ngày càng tăng số dư tiền mặt của mình, nhưng trong khi đó, báo cáo giải trình giảm giá trị sổ sách của khoản góp vốn đầu tư. Các hoạt động giải trí kinh tế tài chính khác tác động ảnh hưởng đến giá trị gia tài ròng của công ty nhận góp vốn đầu tư sẽ có ảnh hưởng tác động tương tự như đến giá trị CP góp vốn đầu tư của công ty góp vốn đầu tư .

Ví dụ về Phương pháp vốn CP

Ví dụ: giả sử công ty ABC mua 25% của công ty XYZ với giá 200.000 đô la. Vào cuối năm đầu tiên, XYZ Corp báo cáo thu nhập ròng 50.000 đô la và trả cổ tức 10.000 đô la cho các cổ đông. Tại thời điểm mua, công ty ABC ghi nợ với số tiền 200.000 đô la vào khoản “Đầu tư vào XYZ” trong tài khoản tài sản và ghi có tương đương vào khoản tiền mặt.

Cuối năm, công ty ABC ghi nợ với số tiền 12.500 đô la ( 25 % của khoản thu nhập ròng 50.000 đô la ) vào khoản ” Đầu tư vào XYZ ” trong thông tin tài khoản gia tài và ghi có tương tự vào khoản lệch giá góp vốn đầu tư. Ngoài ra, công ty ABC ghi nợ số tiền 2.500 đô la ( 25 % từ khoản chia cổ tức 10.000 đô la ) vào khoản tiền mặt trong thông tin tài khoản gia tài và ghi có tương tự vào khoản ” Đầu tư vào XYZ “. Ghi nợ cho khoản góp vốn đầu tư làm tăng giá trị gia tài, trong khi ghi có cho khoản góp vốn đầu tư làm giảm nó .Số dư mới trong thông tin tài khoản ” Đầu tư vào XYZ ” là 210.000 đô la. Doanh thu góp vốn đầu tư 12.500 đô la sẽ Open trên báo cáo giải trình thu nhập của ABC. Số dư 210.000 đô la mới trong thông tin tài khoản góp vốn đầu tư sẽ Open trên bảng cân đối kế toán của ABC. Khoản tiền mặt 197.500 đô la được thanh toán giao dịch trong năm ( mua 200.000 đô la – nhận cổ tức 2.500 đô la ) sẽ Open trong dòng tiền từ phần hoạt động giải trí góp vốn đầu tư của báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ .

(Theo Investopedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.