articlewriting1

The group’s methodology has been criticized by John C. Goodman for not looking at cause of death or tracking insurance status changes over time, including the time of death.

Phương pháp suy luận trên đã bị John C. Goodman chỉ trích vì nó không tính tới nguyên nhân trực tiếp của tử vong hoặc theo dõi tình trạng bảo hiểm thay đổi theo thời gian, bao gồm cả thời điểm tử vong.

WikiMatrix

Goodman, L. S. and Gilman, A. (eds.) (1970) “Hypnotics and Sedatives”, pp. 121 in Chapter 10 in The Biological Basis of Therapeutics, Fourth Edition, The MacMillan Co., London.

Truy cập ngày 21 tháng 12 năm 2016. ^ Goodman, L. S. and Gilman, A. (eds.) (1970) “Hypnotics and Sedatives”, pp. 121 in Chapter 10 in The Biological Basis of Therapeutics, Fourth Edition, The MacMillan Co., London.

WikiMatrix

Goodman was quoted as saying, “My contributions as CEO at Robot were completed after we successfully transitioned from a vision to a flourishing game studio.”

Trích lời Goodman nói rằng, “những đóng góp của tôi khi còn là Tổng giám đốc điều hành tại Robot đã được hoàn thành sau khi chúng tôi thành công chuyển từ tầm nhìn đến một studio game phát triển”.

WikiMatrix

I’m trying to figure out what kind of man Stewart Goodman is.

Cháu đang muốn tìm hiểu xem Stewart Goodman là người thế nào.

OpenSubtitles2018. v3

He was also executive producer of both The West (1996, directed by Stephen Ives), and Cancer: The Emperor of All Maladies (2015, directed by Barak Goodman).

Ngoài ra ông còn được biết đến rộng rãi với vai trò giám đốc sản xuất của các phim The West (1996, Stephen Ives đạo diễn), và Cancer: The Emperor of All Maladies (2015, Barak Goodman đạo diễn).

WikiMatrix

Goodman left Robot Entertainment to pursue a new venture in the games industry in mid-2010.

Goodman rời Robot Entertainment để theo đuổi một dự án kinh doanh mới trong ngành công nghiệp game vào giữa năm 2010.

WikiMatrix

In that interview, the details quotes studio founder Rick Goodman as blaming Rise & Fall publisher Midway Games for the developer’s fiscal insolvency.

Cũng trong cuộc phỏng vấn đó, lấy từ đoạn trích dẫn chi tiết của người sáng lập studio Rick Goodman cho biết đó là lỗi của nhà phát hành Rise & Fall, Midway Games đã mất khả năng thanh toán tài chính cho quá trình phát triển của trò chơi.

WikiMatrix

Her solo exhibitions include a monographic solo exhibition at the Art Museum Lucerne, Switzerland (2004), Vigil at Elga Wimmer Gallery, New York (2007), Chimera at Basel Art Unlimited (2003) and most recently, Songs of Excavation at the Goodman Gallery in Johannesburg (2013).

Các triển lãm cá nhân của cô bao gồm một triển lãm cá nhân chuyên khảo tại Bảo tàng Nghệ thuật Lucerne, Thụy Sĩ (2004), Vigil tại Elga Wimmer Gallery, New York (2007), Chimera tại Basel Art Unlimited (2003) và gần đây nhất là Bài hát khai quật tại Phòng trưng bày Goodman tại Johannesburg (2013).

WikiMatrix

It’s supposed to be run by a guy named dr. Barry Goodman.

Nó được điều hành bởi 1 người tên tiến sĩ Barry Goodman.

OpenSubtitles2018. v3

Rick Goodman is a video game developer and the founder and owner of the now-defunct Stainless Steel Studios.

Rick Goodman (sinh ngày 28 tháng 10 năm 1955) là nhà phát triển game và là người sáng lập kiêm chủ sở hữu hãng Stainless Steel Studios hiện nay không còn tồn tại.

WikiMatrix

All right, you can call my lawyer, Saul Goodman.

Được rồi, gọi cho luật sư của tôi đi, Saul Goodman đó.

OpenSubtitles2018. v3

Although he did not use the term, philosopher Nelson Goodman introduced the method of reflective equilibrium as an approach to justifying the principles of inductive logic.

Tuy không sử dụng thuật ngữ trên, nhưng triết gia Nelson Goodman là người đầu tiên giới thiệu phương pháp quân bình từ suy tưởng như một phương pháp chứng minh các nguyên tắc của logic quy nạp.

WikiMatrix

According to some, Empire Earth was what Goodman wanted Age of Empires to be.

Theo một số cho biết thì Empire Earth là những gì mà Goodman muốn Age of Empires như vậy.

WikiMatrix

In 2003, Gunn starred in the featurette The Man Who Invented the Moon, directed by fellow Goodman School of Drama alum and Gilmore Girls cast member John Cabrera.

Đến năm 2003, Gunn xuất hiện trong phim ngắn The Man Who Invented the Moon, được đạo diễn bởi người bạn học cũ cũng như là đồng nghiệp trong phim Gilmore Girls, John Cabrera.

WikiMatrix

Goodman often uses false eyelashes, fake nails, faux pearl earrings, and other “typically feminine” objects to create her sculptures and installations, looking at everyday obsessions and superficial behavior (such as fanatic exercise culture and conventions of marriage and beauty).

Goodman thường sử dụng lông mi giả, móng tay giả, bông tai ngọc trai giả, và các đối tượng “điển hình nữ tính” khác để tạo ra các tác phẩm điêu khắc và cài đặt, tập trung vào nỗi ám ảnh hàng ngày và hành vi bề ngoài (như văn hóa tập thể cuồng tín và các quy ước về hôn nhân và sắc đẹp).

WikiMatrix

Lee, whose cousin Jean was Goodman’s wife, was formally hired by Timely editor Joe Simon.

Là cháu của vợ Goodman, ông được chính thức nhận vào tờ Timely bởi chủ bút Joe Simon.

WikiMatrix

Disney declined to provide a budget for the film; Entertainment Weekly speculated that it was higher than that of Brave ($185 million), mainly because of the high cost of John Goodman and Billy Crystal reprising their roles.

Disney lên tiếng phủ nhận rằng họ đã hỗ trợ kinh phí sản xuất cho phim, trong khi Entertainment Weekly dự đoán rằng số tiền vốn mà hãng Pixar phải bỏ ra chắc chắn nhiều hơn Brave (2012) (185 triệu USD), chủ yếu dựa trên chi phí cao mà hãng này phải trả cho sự trở lại của John Goodman và Billy Crystal trong những vai diễn tương ứng của họ.

WikiMatrix

More recently, Mauzy joined the Broadway cast of Next to Normal, temporarily standing by for Jennifer Damiano as Natalie Goodman.

Gần đây hơn, Mauzy tham gia diễn xuất trong vở nhạc kịch Broadway Next to Normal, là diễn viên tạm thời thay thế Jennifer Damiano trong vai Natalie Goodman.

WikiMatrix

Stanley Goodman (voiced by Jay Johnston) – Tommy’s father who works as a telemarketer.

Stanley Goodman (lồng tiếng bởi Jay Johnston) – Cha của Tommy làm công việc như tiếp thị qua điện thoại.

WikiMatrix

In philosophy, existentialism and Neo-Marxism rejected the instrumentalism of John Dewey; in psychology, Wilhelm Reich, Paul Goodman, Herbert Marcuse, and Norman O. Brown rejected Freud’s teaching of repression and sublimation; in sociology, C. Wright Mills rejected the pragmatism of John Dewey for the teachings of Max Weber.

Trong triết học, chủ nghĩa hiện sinh (existentialism) và chủ nghĩa Mác mới (Neo-Marxism) bác bỏ chủ nghĩa công cụ (instrumentalism) của John Dewey, trong tâm lý học, Wilhelm Reich, Paul Goodman, Herbert Marcuse, và Norman O. Brown từ chối giảng dạy sự kiềm chế (regression) và sự thăng hoa (sublimation) của Freud, trong xã hội học, C. Wright Mills bác bỏ chủ nghĩa thực dụng của John Dewey cho những lời giảng của Max Weber.

WikiMatrix

Goodman is currently a board member of 8D World, which built a virtual world where Chinese children learn English.

Ngoài ra, ông còn là thành viên hội đồng quản trị của 8D World với mục đích xây dựng một thế giới ảo để giúp đỡ trẻ em Trung Quốc học tiếng Anh.

WikiMatrix

Henry Gobbleblobber (voiced by Frank Collison) – Tommy’s grandfather and Mrs. Goodman’s father, referred to by everyone as “Grandpa Goodman“.

Henry Gobbleblobber (lồng tiếng bởi Frank Collison) – Ông nội của Tommy và là cha chồng của cô Goodman, được tất cả mọi người gọi là “Ông nội nhà Goodman“.

WikiMatrix

Thank you, Bishop Goodman, and thank you, all you wonderful bishops.

Xin cám ơn Giám Trợ Goodman, và xin cám ơn tất cả các anh em là các vị giám trợ tuyệt vời.

LDS

Goodman has exhibited widely since 2002, with solo and group shows across Europe, North America, and Africa.

Goodman đã triển lãm rộng rãi từ năm 2002, với các chương trình solo và theo nhóm trên khắp châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi.

WikiMatrix

The next year, Steven Goodman and colleagues revisited the group with more extensive sampling on Madagascar.

Năm tiếp theo, Steven Goodman và các đồng nghiệp đã quay trở lại nhóm với việc thu thập mẫu trên Madagascar nhiều hơn.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.