articlewriting1

inflow

inflow /’inflou/

 • danh từ
  • sự chảy vào trong
  • dòng vào


 dòng
 • compressible inflow jet: dòng (thổi) nén ép được
 • dependable inflow: dòng đến đảm bảo
 • inflow (ing) stream: dòng phụ
 • inflow angle: góc dòng vào
 • inflow curing: dòng phụ
 • inflow jet: dòng cấp
 • inflow ratio: tỷ lệ dòng vào
 • reservoir inflow: dòng chảy vào hồ
 • reservoir inflow hydrograph: đường quá trình dòng lũ
 • rotor inflow: dòng vào rôto (trực thăng)
 • water inflow: dòng nước vào
 •  dòng chảy đến
   dòng chảy vào
 • reservoir inflow: dòng chảy vào hồ
 •  dòng phụ
   dòng vào
 • inflow angle: góc dòng vào
 • inflow ratio: tỷ lệ dòng vào
 • rotor inflow: dòng vào rôto (trực thăng)
 •  lượng nước vào
   luồng vào
 • inflow angle: góc luồng vào
 • inflow ratio: tỷ lệ luồng vào
 •  sự chảy vào
  Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
   dòng nước đến
  Lĩnh vực: xây dựng
   được đưa vào
   sự chảy vào trong
  Lĩnh vực: điện lạnh
   thông thượng vào
  air inflow
   sự nạp không khí vào
  fan-shaped inflow jet
   tia (thổi) ra hình quạt
  inflow (ing) stream
   chỉ lưu
  inflow canal
   kênh chảy vào
  inflow canal
   kênh dẫn vào
  inflow curing
   sông nhánh
  inflow decrease
   sự giảm lượng nước đến
  inflow design flood
   lũ thiết kế đến (hồ chứa)
  inflow discharge
   lưu lượng chảy vào
  inflow discharge
   lưu lượng đến
  inflow flood
   lũ đến
  inflow flood
   lũ vào (hồ chứa)
  inflow flood hydrograph
   đường quá trình nước lũ vào
  inflow hydrograph
   đường quá trình nước đến
  inflow hydrograph
   đường quá trình nước tiến
  inflow jet
   tia thổi
  inflow pipe
   ống chảy vào
  inflow rate
   lượng mưa đến
  inflow rate
   lưu lượng vào hồ
  inflow sewage quantity
   lượng nước thải chảy vào
  plane inflow jet
   tia (thổi) phẳng

  [ ‘ inflou ]

 • danh từ

  o   dòng vào

  o   dòng nước đến, lượng nước vào

  §   steam inflow : luồng hơi nước

  §   water inflow : nguồn nước chảy vào

  §   inflow performance relationship : quan hệ hiệu suất dòng chảy vào

  Mối quan hệ trong giếng giữa áp suất dòng chảy ở đáy và mức sản xuất chất lỏng.

  §   inflow performance test : thử nghiệm hiệu suất dòng chảy vào

  Bản theo dõi áp suất dòng chảy trên đáy ở vận tốc sản xuất không thay đổi.

  §   inflow test : thử nghiệm dòng chảy vào

  Phương pháp dùng để thử nghiệm sự đóng kín sau khi trám xi-măng đường ống ở trong giếng .

 • Từ điển chuyên ngành Môi trường

  Inflow: Entry of extraneous rain water into a sewer system from sources other than infiltration, such as basement drains, manholes, storm drains, and street washing.

  Sự chảy vào : Sự xâm nhập của nguồn nước mưa bên ngoài vào mạng lưới hệ thống cống rãnh từ những nguồn phi thẩm thấu như từ ống thoát tầng hầm dưới đất, lỗ cống, ống thoát nước mưa, và nước rửa đường .

  Xem thêm: influx

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.