articlewriting1
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” ledge “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ ledge, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ ledge trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Under a high rock, on a ledge, near Penistone Crag.

Dưới tảng đá cao, chỗ tránh gió, gần vách núi Penistone .

2. I’m gonna try to get us over to that ledge!

Tôi đang cố bám vào cái gờ kia .

3. The spent candle on the window ledge told of the fruitless vigil.

Ngọn đèn cầy ở bên hành lang cửa số cho thấy họ đã chờ đón một cách vô vọng .

4. perched on the ledge of an open window chatting with friends between classes;

tỳ vào thành hành lang cửa số tán gẫu với bạn hữu ở những lớp :

5. It’s like the toupee dropped on his head from a window ledge as he was walking.

Như thể bộ tóc rơi xuống đầu ông ta từ bậu hành lang cửa số khi ông ta đang đi .

6. Well, yeah, if somebody wants to climb out onto the ledge and pull themselves up.

Phải, nếu có người muốn trèo ra rìa tường và bò lên .

7. The dreary weather — the rain drops were falling audibly down on the metal window ledge — made him quite melancholy.

Thời tiết ảm đạm – những giọt mưa rơi tiếng trên hành lang cửa số sắt kẽm kim loại gờ – làm cho anh ta khá u sầu .

8. Near the top of their laborious climb, they discovered that a protruding ledge denied them their final few feet of ascent.

Khi lên đến gần đỉnh trong cuộc leo núi đầy khó khăn vất vả này, họ mày mò ra một tảng đá nhô ra nằm chắn ngang đường, cản trở họ leo lên một hai mét ở đầu cuối để đến đỉnh núi .

9. When the gate was finished, the single extra brick was, in fact, extra and was left on the ledge over the gate.

Khi cửa ải thiết kế xây dựng xong thì viên gạch dư thừa trên thực tiễn vẫn còn và người ta đã để nó trên gờ cổng .

10. Lola, I’m standing outside the Gotham Vista Hotel where Congressman Hector Alejandro Noches has climbed out onto a 40th-story ledge and is demanding a full nuclear strike against Corto Maltese.

Lola, tôi đang đứng ngoài khách sạn Gotham Vista nơi nghị sĩ Hector Alejandro Noches đã trèo ra ngoài bờ tường ở tầng 40 và đang nhu yếu một cuộc tiến công hạt nhân toàn lực vào Corto Maltese .

11. European leaders acted like a “generation of sleepwalkers that stumbled unawares over the ledge of doom during that halcyon summer of 1914,” explains the work The Fall of the Dynasties —The Collapse of the Old Order 1905-1922.

Theo sách The Fall of the Dynasties — The Collapse of the Old Order 1905 – 1922, những nhà chỉ huy châu Âu hành vi như “ một thế hệ mộng du vô tình rơi vào sự diệt vong trong ngày hè 1914 thanh thản ấy ” .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.