articlewriting1

Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.

“Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta.

LDS

When they occur within the Milky Way, supernovae have historically been observed by naked-eye observers as “new stars” where none seemingly existed before.

Khi chúng xuất hiện trong Ngân Hà, trong lịch sử siêu tân tinh đã từng được quan sát bằng mắt thường với tên gọi “sao mới” (người Trung Hoa gọi là sao khách) nơi chúng trước đây chưa từng tồn tại.

WikiMatrix

I tell of Hercules’twelve labors, like the nemean lion, the apples of the hesperides, the belt of hippolyta with its buxom naked Amazons and exciting bondage.

Tôi đã kể về mười hai kì công của Hercules, như con sư tử ở Nemea những quả táo vàng của các nàng Hesperides, chiếc đai lưng của Hippolyte với những người Amazon khỏa thân gợi cảm và các nô lệ kích động.

OpenSubtitles2018. v3

When I was going out a lot to these places, I was feeling a lot of anxiety and isolation because I was in a solitary phase in my life, and I decided to title my series “Naked City Spleen,” which references Charles Baudelaire.

Khi đi tới nhiều nơi như thế này tôi cảm thấy nhiều hoang mang và cô lập bởi khi đó tôi đang ở một giai đoạn cô đơn của cuộc đời và tôi đã quyết định đặt tên series ảnh của mình là “Nỗi cô độc thành phố trống trải” trong đó có nhắc đến Charles Baudelaire.

ted2019

We’re naked and covered in human waste.

Chúng ta đang khỏa thân và phủ đầy người là chất thải của con người

OpenSubtitles2018. v3

You’re naked the vast majority of the time.

Phần lớn thời gian bạn đều phải khỏa thân.

ted2019

Sometimes when it is warm, he would be naked to bask in the sun, but even in the coldest winter, he would strip naked as well and run around.

Đôi lúc khi thời tiết ấm áp, ông có thể để lộ hình thể để đắm mình trong ánh nắng mặt trời, song thậm chí ngay cả vào mùa đông giá rét, ông cũng trần truồng và chạy xung quanh.

WikiMatrix

Under dark skies, the Beehive Cluster looks like a small nebulous object to the naked eye; as known since ancient times.

Dưới bầu trời tối các Cụm Tổ ong trông giống như một vật thể mờ bằng mắt thường; do đó nó đã được biết đến từ thời cổ đại.

WikiMatrix

We honor those who in our day reach out in countless and often silent ways to “be kind to the poor,” feed the hungry, clothe the naked, minister to the sick, and visit the captive.

Chúng tôi kính trọng những người, trong thời kỳ tất cả chúng ta, đã nỗ lực rất nhiều và thường lặng lẽ để “ nhân từ so với người nghèo khó, ” đem thức ăn lại cho kẻ đói, đem áo quần cho kẻ thiếu mặc, cứu trợ những kẻ bệnh hoạn và thăm viếng kẻ bị giam giữ .

LDS

“Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him … ?

“Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, … ?

LDS

Ross is naked!

Ross đang khỏa thân!

OpenSubtitles2018. v3

As a Church we should feed the hungry, relieve the sick, clothe the naked, and give shelter to the destitute.

Với tính cách là một Giáo hội, tất cả chúng ta cần phải cho người đói ăn, tương hỗ người bệnh, cho người thiếu mặc quần áo, và cho người thiếu thốn chỗ ở .

LDS

I’m naked.

Tôi đang tắm đây.

OpenSubtitles2018. v3

In that sermon, King made a request that at his funeral no mention of his awards and honors be made, but that it be said that he tried to “feed the hungry”, “clothe the naked“, “be right on the war question”, and “love and serve humanity.”

Trong đó, King yêu cầu đừng nhắc đến các giải thưởng mà ông được trao, nhưng hãy nói với mọi người rằng ông đã nỗ lực “cho người đói ăn”, “mặc áo cho người trần truồng“, “hành xử đúng đắn trong vấn đề chiến tranh Việt Nam”, cũng như “yêu thương và phục vụ nhân loại”.

WikiMatrix

She was naked and naked chicks are hot.

Cô ta khoả thân và các cô gái khoả thân đề khieu gợi.

OpenSubtitles2018. v3

They tried to generate elemental caesium by electrolysis of molten caesium chloride, but instead of a metal, they obtained a blue homogeneous substance which “neither under the naked eye nor under the microscope showed the slightest trace of metallic substance”; as a result, they assigned it as a subchloride (Cs 2Cl).

Họ đã cố gắng tạo ra xêsi nguyên tố bằng cách điện phân xêsi clorua nóng chảy, nhưng thay vì tạo ra kim loại, thì họ thu được một chất màu xanh đồng nhất “không thể nhìn bằng mắt thường cũng như bằng kính hiển vi” có thể thấy được kim loại ở dạng vết nhỏ nhất”; kết quả là họ đã gán cho nó tên là subclorua (Cs2Cl).

WikiMatrix

Añonma rejected the allegations and was shown by a gender test to be female, wherein she was required to strip naked to demonstrate her gender.

Añonma bác bỏ các cáo buộc và điều này được thể hiện bằng một thử nghiệm chứng minh giới tính của cô là nữ, trong đó cô được yêu cầu cởi trần truồng để chứng minh giới tính của mình.

WikiMatrix

Those Bible verses state: “If a brother or a sister is in a naked state and lacking the food sufficient for the day, yet a certain one of you says to them: ‘Go in peace, keep warm and well fed,’ but you do not give them the necessities for their body, of what benefit is it?”

Câu Kinh Thánh này ghi: “Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình-an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần-dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?”

jw2019

And this peaks at Super Bowl Sunday when guys would rather be in a bar with strangers, watching a totally overdressed Aaron Rodgers of the Green Bay Packers, rather than Jennifer Lopez totally naked in the bedroom.

Và đỉnh cao tại giải Super Bowl Sunday khi các chàng trai thay vì ngồi trong quán bar với người lạ, ngồi xem lối chơi diêm dúa của Aaron Rodger trên sân Packers, chứ không phải là xem Jennifer Lopez trần truồng trong phòng ngủ.

QED

You just can’t see it through the naked eye.

Chỉ là ta không thể nhìn được bằng mắt thường.

OpenSubtitles2018. v3

I love the one you made of Fanny naked.

Tôi thích tấm hình anh chụp Fanny khỏa thân.

OpenSubtitles2018. v3

Humans in the developed world spend more than 90 percent of their lives indoors, where they breathe in and come into contact with trillions of life forms invisible to the naked eye: microorganisms.

Con người trong thời đại thời nay dành hơn 90 % thời hạn ở trong nhà, nơi họ hít thở và tiếp xúc với hàng ngàn sinh vật mà mắt thường không hề quan sát được : những vi sinh vật .

QED

When a sexy woman is naked.

Khi người phụ nữ sết – xi khoả thân .

QED

Attendees of a naked party often report that they stop feeling awkward after just a few minutes, since everyone disrobed before entering the party, and since everyone’s nudity was accepted, regardless of body type.

Những người tham gia tiệc khỏa thân thường thuật lại rằng họ không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa chỉ sau vài phút, bởi vì tất cả mọi người đều cởi bỏ quần ảo trước khi bước vào buổi tiệc, và bởi vì thân thể khỏa thân của tất cả mọi người đều được chấp nhận, bất kể thể hình như thế nào.

WikiMatrix

After six years the star faded slowly, dropping below naked-eye visibility in 1626.

Sau sáu năm ngôi sao đã bị mờ dần, rơi xuống dưới tầm nhìn bằng mắt thường vào năm 1626.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.