articlewriting1
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” ngụ ý “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ ngụ ý, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ ngụ ý trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Ngụ ý luân lý

2. Anh ngụ ý gì đây?

3. Từ ” trùng hợp ” ngụ ý

4. Những lời này ngụ ý gì?

5. Như thế là ngụ ý gì hả?

6. Câu đó không ngụ ý nói vậy.

7. Hay là ngài ngụ ý nói điều gì?

8. Câu “hãy gắng sức” có ngụ ý gì?

9. Khả năng này được ngụ ý trong Kinh Thánh.

10. Cho phép tôi hỏi anh có ngụ ý gì?

11. Thế ra, đây là ngụ ý của cô ấy

12. Kiểu máy in: Kiểu ngụ ý kiểu máy in

13. Hãy nghĩ xem những lời này ngụ ý gì.

14. Nhưng điều Doug ngụ ý là nó khá yếu.

15. Phần lớn quốc gia không cần ngụ ý riêng

16. Ký tự dùng để ngụ ý con số dương

17. Kiêu ngạo ngụ ý rằng tôi phóng đại bản thân.

18. Nhận ra giáo lý hoặc các nguyên tắc ngụ ý

19. Câu này ngụ ý nói phải có sự sửa trị.

20. 14. (a) Lời khuyên “hãy tử tế” ngụ ý gì?

21. * Nhận ra giáo lý và các nguyên tắc ngụ ý

22. Lời mời thứ nhất có những ngụ ý về tài chính.

23. b) Câu “hãy tiếp tục nhường nhịn nhau” có ngụ ý gì?

24. Gregory thành Tours ngụ ý rằng ông chết vì bệnh dịch hạch.

25. b) Ông ngụ ý gì khi nói “quá thời kỳ bồng bột”?

26. Lời nói của ông ngụ ý một mức độ tinh khiết nào đó.

27. Phản đối, tôi muốn biết luật sư biện hộ có ngụ ý gì.

28. Kinh-thánh ngụ ý gì khi nói Ra-chên “gần trút” linh hồn?

29. Trước hết, có sự ngụ ý rằng do lỗi sơ suất nào đó.

30. Và thơ ông đều có ngụ ý nhắc nhủ về non sông, đất nước.

31. Bhagavad Gita cũng được gọi là Gītopaniṣad, ngụ ý là nó là một ‘Upanishad’.

32. Ngụ ý nói ngài là Phát ngôn nhân Trưởng của Đức Giê-hô-va.

33. Tôi đã cố làm cho ngụ ý trở nên tế nhị hơn, nhưng đúng.

34. Không có điều nào tôi đang nói ở đây ngụ ý điều đó cả.

35. Tại sao Chúa Giê-su ngụ ý những người không tin nơi ngài sẽ chết?

36. Điều này ngụ ý rằng bài toán quyết định tương ứng thì nằm trong NP.

37. Sáng-thế Ký 22:18 ngụ ý gì về ân phước của Đức Chúa Trời?

38. Đừng tuân phục điều ô trọc ngụ ý và công khai thường thấy ở đó.

39. Lizzy có phải con ngụ ý muốn cha cho phép dùng cỗ xe hay không?

40. Ví dụ, một H đại diện cho áp lực cao, ngụ ý thời tiết tốt.

41. Kinh Thánh không ngụ ý rằng đức tin có thể chữa lành các bệnh thể chất.

42. b) Một số người ngụ ý nói gì khi bảo Phao-lô là “người già mép”?

43. Đúng hơn, câu này ngụ ý sự trọn vẹn, hay sự đầy đủ, từ bên trong.

44. Cho phép nội dụng có bạo lực ở mức nhẹ (ngụ ý hoặc không có thực).

45. Theo định nghĩa, dân chủ tự do ngụ ý rằng quyền lực là không tập trung.

46. 4 Chính danh của Đức Giê-hô-va ngụ ý Ngài có khả năng thích nghi.

47. Vậy Phao-lô ngụ ý gì khi ông viết những lời nơi Phi-líp 3:14?

48. Chúa ơi, chúng tôi đâu có ngủ với nhau, nếu đấy là ngụ ý của anh.

49. Thí dụ, Giê-su nói rằng lời ví dụ trên ngụ ý đến “nước thiên-đàng”.

50. Sự so sánh này ngụ ý rằng tóc nàng dày và đen mượt như lông dê.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *