articlewriting1

So a pope cannot be lecherous, Cardinal, in public or in private?

Vậy Giáo Hoàng không được dâm đãng à, Giáo chủ, dù công khai hay thầm kín?

OpenSubtitles2018. v3

That’s private.

Đó là chuyện riêng tư của con.

OpenSubtitles2018. v3

Instead, the “special missions” were entrusted to two private charter airlines flying under contract to the Lao military–Laos Air Lines and Lao Air Transport.

Thay vào đó, “phi vụ đặc biệt” đã được giao phó cho hai hãng hàng không điều lệ tư nhân bay theo hợp đồng cho hai hãng hàng không quân đội Lào là Laos Air Lines và Lao Air Transport.

WikiMatrix

The good news is there’s hope for you, Private.

Tin tốt là vẫn còn hy vọng cho anh, binh nhì à.

OpenSubtitles2018. v3

Here for the first time private plots were entirely abolished and communal kitchens were introduced.

Tại đây lần đầu tiên, đất hữu bị xóa bỏ hoàn toàn và các nhà bếp công xã được giới thiệu.

WikiMatrix

During his schooling, Paasikivi supported himself by working variously as a teacher, lecturer, court bailiff, and lawyer in private practice in Lahti.

Trong suốt thời gian học của mình, Paasikivi đã hỗ trợ bản thân bằng cách làm việc với tư cách là một giáo viên, giảng viên, luật sư tư pháp và luật sư trong hoạt động tư nhân ở Lahti.

WikiMatrix

However, Kahrl suggests that the privatization of beaches on Long Island, in an attempt to combat overuse of Long Island beaches, made the residents of Long Island more susceptible to flood damage from Hurricane Sandy.

Tuy nhiên, Kahrl cho thấy rằng các tư nhân của bãi biển trên hòn Đảo Dài, trong một nỗ lực để chiến đấu lạm dụng Long Island bãi biển làm những cư dân của hòn Đảo Dài nhạy cảm hơn để lũ thiệt hại từ cơn Bão Cát.

WikiMatrix

Each year crashes involving private and commercial planes take many lives.

Mỗi năm có các máy bay nhân và thương mại rơi, cướp mạng sống nhiều người.

jw2019

(1 Corinthians 15:33; Philippians 4:8) As we grow in knowledge, understanding, and appreciation of Jehovah and his standards, our conscience, our moral sense, will help us to apply divine principles under whatever circumstances we face, even in very private matters.

(1 Cô-rinh-tô 15:33; Phi-líp 4:8) Khi gia tăng kiến thức, sự hiểu biết và lòng yêu mến Đức Giê-hô-va cùng với tiêu chuẩn Ngài, lương tâm hoặc ý thức đạo đức của chúng ta sẽ giúp chúng ta áp dụng nguyên tắc Đức Chúa Trời trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong những vấn đề rất riêng tư.

jw2019

Aberdeen Renewable Energy Group (AREG) is a public-private partnership created to identify and promote renewable energy opportunities for businesses in the north-east.

Aberdeen Renewable Energy Group (AREG) là một quan hệ đối tác công-tư nhân tạo ra để xác định và thúc đẩy cơ hội năng lượng tái tạo cho các doanh nghiệp ở phía đông bắc.

WikiMatrix

Moreover, under existing conditions, private capitalists inevitably control, directly or indirectly, the main sources of information (press, radio, education).

Hơn nữa, trong điều kiện hiện tại, tư nhân chắc chắn kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, các nguồn thông tin chính (báo chí, phát thanh, giáo dục).

WikiMatrix

Though 60 percent of the islands had been sold off to private contractors back in 2008, development on most of these islands has failed to initiate.

Mặc dù 60% đảo đã được bán cho các nhà thầu tư nhân trong năm 2008, nhưng sự phát triển trên hầu hết các đảo này đã không thành công.

WikiMatrix

These meetings are usually held in private homes or at other convenient places.

Những buổi nhóm này thường được tổ chức tại nhà riêng hoặc những nơi thuận tiện khác.

jw2019

This is a private school.

Đây là một trường học tư thục.

QED

No.9 is in private storage.

Trụ sở của xã đặt tại thôn 9.

WikiMatrix

These study centres are operated by a private education group called Study Group Australia.

Trường được gọi bằng cái tên ” CSU Study Centres “, nó thuộc tổ chức triển khai giáo dục Study Group Australia .

WikiMatrix

In 2011, when security officials of Yosemite National Park were reportedly hoping to identify a group of vandals who had been damaging and thieving private property, a pair of bipedal humanoids with similar appearances to those shown in the original Fresno footage were captured on park security cameras.

Vào năm 2011, khi các quan chức an ninh của Vườn quốc gia Yosemite được cho là đã xác định một nhóm những kẻ phá phách đã gây thiệt hại và cướp đoạt tài sản cá nhân, một cặp hình người hai chân xuất hiện tương tự như những cảnh trong đoạn phim Fresno gốc được chụp trên camera an ninh trong vườn quốc gia.

WikiMatrix

The Hearst Corporation continues to this day as a large, privately held media conglomerate based in New York City.

Tập đoàn Hearst (Hearst Corporation) tiếp tục hoạt động như một công ty truyền thông tư nhân lớn với trụ sở chính ở New York cho đến ngày nay.

WikiMatrix

Buzz enabled users to choose to share publicly with the world or privately to a group of friends each time they posted.

Buzz cho phép người dùng chọn chia sẻ công khai với thế giới hoặc riêng tư cho một nhóm bạn mỗi lần họ đăng.

WikiMatrix

Private schools also teach the ministry’s curriculum, but they have more flexibility often enhancing certain aspects, such as exceeding the ministry’s curriculum when teaching the English language and computer applications.

Các trường học cũng giảng dạy chương trình của Bộ Giáo dục, song họ được linh hoạt hơn trong một số khía cạnh, như tăng cường so với đề cương của Bộ Giáo dục khi giảng dạy tiếng Anh và các ứng dụng máy tính.

WikiMatrix

+ Abʹner also went to speak privately to David at Hebʹron to tell him what Israel and the whole house of Benjamin had agreed upon.

+ Sau đó, ông cũng nói chuyện riêng với Đa-vít tại Hếp-rôn để báo về những việc mà Y-sơ-ra-ên và cả nhà Bên-gia-min đã tán thành.

jw2019

This was accompanied by SCAPIN 550 (Removal and Exclusion of Undesirable Personnel from Public Office) which states: “Persons who have been active exponents of militarism and militant nationalism will be removed and excluded from public office and from any positions of public or substantial private responsibility.”

Sắc lệnh này được đi kèm với SCAPIN 550 (Loại bỏ và loại trừ cá nhân không mong muốn ở văn phòng công) tuyên bố rằng: “Những người là những cá nhân tích cực theo chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa dân tộc chủ chiến sẽ bị loại bỏ và loại trừ khỏi văn phòng công và ở bất kỳ vị trí nào thuộc trách nhiệm cá nhân công khai hoặc trọng yếu.”

WikiMatrix

❖ Make time for relaxation: Even Jesus, a perfect man with abundant stamina, invited his disciples to go “privately into a lonely place and rest up a bit.”

❖ Hãy dành thời gian nghỉ ngơi: Ngay cả Chúa Giê-su, một người hoàn toàn và đầy sinh lực, cũng mời môn đồ “đi tẻ ra trong nơi vắng-vẻ, nghỉ-ngơi một chút”.

jw2019

Same-sex sexual activity is illegal (even if consensual and committed in private), and the Attorney-General has declared that prosecutions under Singapore’s Section 377A occasionally still occur.

Hoạt động tình dục đồng giới là bất hợp pháp (ngay cả khi có sự đồng thuận và cam kết riêng tư) và Tổng chưởng lý đã tuyên bố rằng các vụ truy tố theo Singapore Mục 377A thỉnh thoảng vẫn xảy ra.

WikiMatrix

The terminal facilities include Departure Hall 1, International Hall 3, and Hall 4 for private and non-commercial aircraft services.

Nhà ga bao gồm Sảnh đi 1, Sảnh quốc tế 3 và Sảnh 4 phục vụ cho tàu bay tư nhân và phi thương mại.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.