articlewriting1

4. (a) What did Daniel 9:27 say would follow the Jews’ rejection of the Messiah?

4. a) Đa-ni-ên 9:27 nói điều gì sẽ xảy ra sau khi dân Do Thái chối bỏ đấng Mê-si?

jw2019

In fact, the great issue facing each one of us is whether we accept or reject the sovereignty of God, “whose name alone is JEHOVAH.” —Psalm 83:18, King James Version.

Thật ra, vấn đề trọng đại liên quan đến mỗi người trong chúng ta là hoặc chấp nhận, hoặc từ khước quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, “chỉ một mình Chúa, danh là ĐỨC GIÊ-HÔ-VA” (Thi-thiên 83:18).

jw2019

The Jews, who rejected Jesus, viewed Paul as an apostate. —Acts 21:21, 27, 28.

Những người Do Thái bác bỏ Chúa Giê-su xem Phao-lô là kẻ bội đạo.—Công 21:21, 27, 28.

jw2019

Instead of rejecting the growing embryo as foreign tissue, it nourishes and protects it until it is ready to emerge as a baby.

Thay vì loại ra phần tử lạ này tức phôi thai đang tăng trưởng, tử cung nuôi dưỡng và che chở nó cho đến ngày một em bé sẵn sàng ra đời.

jw2019

Marshall rejected the first house he saw as too dilapidated, instead settling on the 1848 brick home of Wilmer McLean.

Marshall loại bỏ ngôi nhà đầu tiên ông thấy vì quá tồi tàn đổ nát và thay vào đó ông chọn ngôi nhà gạch xây từ năm 1848 của Wilmer McLean.

WikiMatrix

He rejected the Hussites for the violent turn their movement had taken, and he turned away from the Waldenses because of their compromising stand.

Ông không chấp nhận phái Hus vì phong trào của họ đã dùng đến bạo lực, và ông đã bác bỏ phái Waldenses vì lập trường thỏa hiệp của họ.

jw2019

However, as a result of the debate that followed the establishment of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel (first awarded in 1969), the Nobel Foundation had decided not to associate the Nobel Prize with any additional awards, so von Uexküll’s proposal was rejected.

Tuy nhiên, do kết quả của cuộc thảo luận tiếp theo sau việc thành lập Giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển cho khoa học kinh tế để tưởng nhớ Nobel (trao lần đầu năm 1969), Quỹ Nobel đã quyết định không kết hợp giải Nobel với bất kỳ giải thưởng bổ sung nào, vì vậy đề nghị của Uexkull von đã bị từ chối.

WikiMatrix

In prison Johnson, who changed his name to Khalil Islam, rejected the Nation’s teachings and converted to Sunni Islam.

Johnson, trong tù, người đã đổi tên thành Khalil Islam, quay lưng với quy tắc của tổ chức và đã chuyển sang giáo phái Hồi giáo Sunni.

WikiMatrix

His first patient died two days later, as the graft was incompatible with the recipient’s blood group and was rejected.

Bệnh nhân đầu tiên của ông đã chết hai ngày sau đó, vì thận ghép không tương thích với nhóm máu của người nhận và đã bị cơ thể đào thải.

WikiMatrix

Mood swings are common with the anti-rejection meds.

Thay đổi tâm trạng thường gặp khi sử dụng thuốc chống đào thải.

OpenSubtitles2018. v3

(4) Why is it rational and responsible to reject blood transfusions?

(4) Tại sao việc từ chối tiếp máu là có trách nhiệm và hợp lý?

jw2019

Finally, we need to frequently biopsy our mightily changed hearts and reverse any signs of early rejection.

Cuối cùng, chúng ta cần phải thường xuyên xem xét tấm lòng thay đổi mạnh mẽ của mình và đảo ngược bất cứ dấu hiệu nào mới bắt đầu chớm nở về sự chai đá.

LDS

Canadian New Democratic Party (NDP) MP Fin Donnelly told the media that he had hand-delivered their file to Citizenship and Immigration Minister Chris Alexander earlier this year, but the application was rejected in June 2015 because it was incomplete.

Dân biểu Fin Donnelly của Đảng Tân Dân chủ (NDP) Canada đã kể cho giới truyền thông rằng ông đã trao tận tay hồ sơ của họ cho Bộ trưởng Bộ Nhập tịch và Di trú là Chris Alexander vào đầu năm, nhưng đơn từ vẫn bị từ chối vào tháng 6 năm 2015 bởi vì nó chưa hoàn chỉnh.

WikiMatrix

Generally, if a customer is able to come into the branch with cash or make a transfer to cover the amount of the item pending rejection, the manager can “force pay” the item.

Nói chung, nếu một khách hàng có thể đi vào các chi nhánh với tiền mặt hoặc làm một chuyển khoản để trang trải số tiền của mục đang chờ bị từ chối, người quản lý có thể “buộc phải trả tiền” mục này.

WikiMatrix

“Sia reclaims the songs Adele, Rihanna and Beyonce rejected to rewrite the pop blueprint”.

Truy cập ngày 26 tháng 1 năm năm ngoái. ^ a ă “ Sia reclaims the songs Adele, Rihanna and Beyonce rejected to rewrite the pop blueprint ” .

WikiMatrix

Though customs may vary, it flourishes with all the storybook feelings of excitement and anticipation, even sometimes rejection.

Mặc dù các truyền thống có thể khác nhau, nhưng điều đó nảy nở với tất cả những tình cảm đầy phấn khởi và mong đợi tuyệt vời như trong tiểu thuyết, thậm chí đôi khi còn có sự từ chối nữa.

LDS

In addition to rejecting predestination, the Sadducees refused to accept any teaching not mentioned explicitly in the Pentateuch, even if it was stated elsewhere in God’s Word.

Ngoài việc bác bỏ ý niệm về sự tiền định, người Sa-đu-sê từ chối chấp nhận bất cứ sự dạy dỗ nào không được nêu ra rõ ràng trong Ngũ thư, ngay dù Lời Đức Chúa Trời có dạy điều đó ở một nơi nào khác.

jw2019

(Acts 2:16-21; Joel 2:28-32) It was in 70 C.E. that Jehovah fulfilled his Word by causing the Roman armies to execute divine judgment upon the nation that rejected his Son.—Daniel 9:24-27; John 19:15.

Chính vào năm 70 CN, Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm Lời ngài bằng cách khiến quân đội La Mã đoán phạt dân tộc đã chối bỏ Con ngài (Đa-ni-ên 9:24-27; Giăng 19:15).

jw2019

At the Democratic National Convention in 1960, a proposal to endorse the ERA was rejected after it met explicit opposition from liberal groups including labor unions, AFL-CIO, American Civil Liberties Union (ACLU), Americans for Democratic Action (ADA), American Federation of Teachers, American Nurses Association, the Women’s Division of the Methodist Church, and the National Councils of Jewish, Catholic, and Negro Women.

Tại Hội nghị Dân chủ Quốc gia vào năm 1960, một đề xuất để ủng hộ ERA đã bị từ chối sau khi nó đã gặp sự phản đối rõ ràng từ các nhóm tự do bao gồm cả các công đoàn lao động, AFL-CIO, American Civil Liberties Union (ACLU), Người Mỹ cho Hành động Dân chủ (ADA), Liên bang Mỹ của giáo viên, Hội y tá Mỹ, Bộ phận phụ nữ của Giáo hội Methodist, và Hội đồng Quốc gia Do Thái, Thiên Chúa giáo, và người phụ nữ da đen.

WikiMatrix

On June 2, 2005, the Tokyo High Court rejected the appeal and upheld the original sentence.

Vào ngày 2 tháng 6 năm 2005, Toà án Tối cao Tokyo đã bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án gốc.

WikiMatrix

However, after humans rejected divine guidance, they began building their own kind of world order.

Tuy nhiên, sau khi nhân loại từ bỏ sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, họ tự tạo dựng loại trật tự thế giới riêng của họ.

jw2019

To suffer such loss, we would not necessarily have to reject the truth outright.

Khi điều này xảy ra, chúng ta không nhất thiết hoàn toàn bác bỏ lẽ thật.

jw2019

What shows that righteous angels reject idolatry?

Điều gì chứng tỏ rằng các thiên sứ công bình từ bỏ sự thờ hình tượng?

jw2019

Once rejected, an applicant cannot be recalled.

Sau khi đã bị từ chối, ứng viên đó sẽ không thể được tuyển.

WikiMatrix

The bill will advance in the Bundestag where an identical bill was rejected in 2012.

Dự luật sẽ tiến tới Bundestag nơi một dự luật giống hệt đã bị từ chối vào năm 2012.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.