articlewriting1

After running through the battlefield towards a group of soldiers surrounded by the Japanese, firing on enemy combatants with a machine gun, she attempted to establish a defensive position to wait for reinforcements so she could evacuate the wounded, but was heavily outnumbered and was captured by the Japanese after she lost consciousness.

Sau khi chạy qua chiến trường hướng tới một nhóm binh sĩ được bao quanh bởi quân Nhật, bắn vào các chiến binh địch bằng súng máy, bà đã cố gắng thiết lập một vị trí phòng thủ để chờ quân tiếp viện để bà có thể di tản những người bị thương, nhưng bà đã bị quân Nhật bắt giữ sau khi bà bất tỉnh.

WikiMatrix

Soldiers should not be given quarter in a house in times of peace?

Người lính không được chiếm lĩnh một ngôi nhà trong thời bình.

OpenSubtitles2018. v3

The king of Jericho found out and sent soldiers to Rahab’s house.

Vua Giê-ri-cô biết chuyện nên sai lính đến nhà bà.

jw2019

She’s not a soldier.

Cô ấy không phải là chiến binh.

OpenSubtitles2018. v3

However, to protect their interests in the provinces, the Fujiwara, and other noble families required guards, police and soldiers.

Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi tại các tỉnh lị, nhà Fujiwara và các dòng họ quý tộc khác phải có vệ sĩ, cảnh vệ và các binh sĩ.

WikiMatrix

On October 27, 2003, Cher anonymously called a C-SPAN phone-in program to recount a visit she made to maimed soldiers at the Walter Reed Army Medical Center and criticized the lack of media coverage and government attention given to injured servicemen.

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2003, Cher bí mật gọi đến chương trình đàm thoại C-SPAN để thuật lại một chuyến đi đến thăm các thương binh tại Walter Reed Army Medical Center và chỉ trích sự thờ ơ của giới truyền thông và chính quyền trước các liệt sĩ.

WikiMatrix

He made efforts to safeguard the rights of veteran soldiers of the Empire, organized the General Staff, and revised the code of military law and the pension regulations.

Ông cố gắng bảo vệ các cựu binh thời kì Đế chế, tổ chức phòng Tham mưu, và sửa lại Luật Quân sự.

WikiMatrix

Where are the soldiers?

Lính đâu hết rồi?

OpenSubtitles2018. v3

A group of soldiers huddled in the shade of one of those tanks, smoking cigarettes and playing cards.

Đám lính tụ tập dưới bóng một chiếc xe tăng vừa hút thuốc lá vừa đánh bài.

Literature

Yes, well, we’ve heard about their ability as soldiers from Colonel Breed.

Phải, chúng tôi đã nghe Đại tá Breed nói về năng lực của họ .

OpenSubtitles2018. v3

To make matters worse, some of the German soldiers were killed in a flood at the beginning of September.

Mọi thứ trở thành tồi tệ hơn khi một số binh sĩ Đức bị thiệt mạng trong một trận lụt vào đầu tháng 9.

WikiMatrix

He also used soldiers, Japanese officers volunteered to stay in Vietnam and some of the supplies provided by France (in Hòn Gai French troops provided the Việt Minh with cannons to kill some of the positions commanded by the Great Occupation) in this campaign.

Ông cũng sử dụng các binh lính, sĩ quan Nhật Bản tình nguyện ở lại Việt Nam và một số vũ khí do Pháp cung cấp (ở Hòn Gai quân Pháp cung cấp cho Việt Minh những khẩu pháo để diệt một số vị trí do quân Đại Việt chiếm giữ) trong chiến dịch này.

WikiMatrix

And we’ve all had to become soldiers, heroes.

Và tất cả chúng ta phải trở thành những chiến binh, những người hùng.

OpenSubtitles2018. v3

In October 1863, 14 states took part in a meeting in Geneva organized by the committee to discuss the improvement of care for wounded soldiers.

Tháng 10 năm 1863, 14 quốc gia tham dự một cuộc họp ở Genève do ủy ban nói trên tổ chức để thảo luận về cải thiện việc chăm sóc cho các binh sĩ bị thương.

WikiMatrix

The number of soldiers posted in Alice Springs peaked at around 8,000 and the number of personnel passing through totalled close to 200,000.

Số lượng binh sĩ được đăng ký ở Alice Springs đạt đỉnh điểm vào khoảng 8.000 và số lượng nhân viên đi qua tổng cộng gần 200.000.

WikiMatrix

For the first time in American history, Pershing allowed American soldiers (African Americans) to be under the command of a foreign power.

Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, Pershing cho phép binh sĩ Mỹ chịu sự chỉ huy của một cường quốc nước ngoài.

WikiMatrix

In many ways, Maximinus was similar to the later Thraco-Roman emperors of the 3rd–5th century (Licinius, Galerius, Aureolus, Leo the Thracian, etc.), elevating themselves, via a military career, from the condition of a common soldier in one of the Roman legions to the foremost positions of political power.

Bất luận thế nào thì Maximinus cũng tương tự như các vị hoàng đế người La Mã gốc Thracia vào thế kỷ thứ 3 đến thứ 5 (Licinius, Galerius, Aureolus, Leo I, v.v.), đều nắm quyền nhờ vào đường binh nghiệp từ lúc còn là một anh lính quèn của một trong những đạo quân lê dương La Mã đến khi nắm giữ các vị trí cao nhất của quyền bính.

WikiMatrix

We’re soldiers now, not bandits.

Bây giờ chúng ta là lính, không phải cướp

OpenSubtitles2018. v3

Napoleon withdrew back into France, his army reduced to 70,000 soldiers and little cavalry; he faced more than three times as many Allied troops.

Napoléon rút về Pháp với đội quân giảm xuống còn 70 000 lính và 40 000 người tụt khỏi đội hình, chống lại đội quân Liên minh đông gấp hơn ba lần.

WikiMatrix

Also, after World War II, U.S. soldiers distributed gifts and aid at local churches. —12/15, pages 4, 5.

Ngoài ra, sau Thế Chiến II, binh sĩ Hoa Kỳ phát quà và hàng cứu trợ tại các nhà thờ địa phương.—15/12, trang 4, 5.

jw2019

More than 50,000 Brazilian soldiers had died, and war costs were eleven times the government’s annual budget.

Trên 50.000 binh sĩ Brasil thiệt mạng, và phí tổn chiến tranh cao gấp 11 lần so với ngân sách thường niên của chính phủ.

WikiMatrix

You may have heard of soldier ants – whose primary function is to guard their nest from intruders .

Chúng ta từng biến đến kiến lính có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ khỏi những kẻ xâm nhập .

EVBNews

“In His Almighty name we are determined to endure tribulation as good soldiers unto the end.”

“Trong tôn danh Toàn Năng của Ngài, chúng ta quyết tâm kiên trì chịu đựng cơn hoạn nạn như các chịến sĩ cản trường cho đến cùng.”

LDS

And the kind of thing they’re doing is demobilizing militias, rebuilding economies, resettling refugees, even liberating child soldiers.

Và những gì mà họ đang làm là giúp binh lính giải ngũ, tái xây dựng các nền kinh tế, và giúp những người di tản tái định cư, hay thậm chí giải phóng những binh lính vẫn còn là trẻ con.

ted2019

After directing the documentary A Place in Time (2007), which was distributed through the National Education Association, Jolie made her feature directorial debut with In the Land of Blood and Honey (2011), a love story between a Serb soldier and a Bosniak prisoner, set during the 1992–95 Bosnian War.

Jolie bắt đầu sự nghiệp đạo diễn với In the Land of Blood and Honey (2011), kể về câu chuyện tình giữa một người lính Serbia và một tù nhân chiến tranh Bosnia, lấy bối cảnh Chiến tranh Serbia những năm 1992-95.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.