1-15669662154811469407305
Thị trường mở ( tiếng Anh : Open market ) là thị trường mà ở đó ngân hàng nhà nước TW thực thi nhiệm vụ mua và bán những sách vở có giá thời gian ngắn nhằm mục đích thực thi chủ trương tiền tệ vương quốc .tiente2nchi_ZHGRHình minh họa ( Nguồn : static.tapchitaichinh.vn )

Thị trường mở (Open market)

Khái niệm

Thị trường mở trong tiếng Anh là Open market.

Thị trường mở (Open market) là thị trường mà ở đó ngân hàng trung ương thực hiện nghiệp vụ mua bán các giấy tờ có giá ngắn hạn nhằm thực thi chính sách tiền tệ quốc gia thông qua việc làm thay đổi cơ số tiền tệ mà đặc biệt là tiền dự trữ trong hệ thống ngân hàng, qua đó tác động đến khối lượng tiền cung ứng.

Cách thức vận hành thị trường mở và phương thức mua bán giấy tờ có giá trên thị trường mở

Tùy thuộc tiềm năng hướng đến của chủ trương tiền tệ là tác động ảnh hưởng nhằm mục đích làm tăng hay giảm cung tiền trong lưu thông mà Ngân hàng TW sẽ tổ chức triển khai phiên chào mua hay phiên chào bán sách vở có giá tương thích với khuynh hướng. Số lượng phiên thị trường mở được tổ chức triển khai cũng tùy thuộc vào nhu yếu điều hòa lưu thông tiền tệ .Tại Nước Ta, thị trường mở được điều hành quản lý bởi Ban quản lý và điều hành nhiệm vụ thị trường mở thường trực Ngân hàng Nhà nước .Ban điều hành quản lý có thẩm quyền quyết định hành động những nội dung hầu hết trong phiên thanh toán giao dịch thị trường mở, gồm có những yếu tố như những loại sách vở có giá cần mua / bán, khối lượng những loại sách vở có giá cần mua / bán, tỉ lệ thanh toán giao dịch những loại sách vở có giá, phương pháp đấu thầu, phương pháp xét thầu, thời hạn của những thanh toán giao dịch mua / bán có kì hạn, lãi suất vay mua / bán …

Các nội dung trên được ban điều hành đưa ra dựa trên các căn cứ:

+ Mục tiêu của chủ trương tiền tệ trong từng tiến trình+ Kết quả dự báo vốn khả dụng ( địa thế căn cứ vào những thông tin phân phối từ tổ chức triển khai tín dụng thanh toán như dự kiến vốn khả dụng của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, nhu yếu mua / bán sách vở có giá của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, hoạt động giải trí mua và bán sách vở có giá giữa những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán … )+ Khối lượng, lãi suất vay trúng thầu của những loại sách vở có giá mà Ngân hàng Nhà nước đã mua / bán tại phiên đấu thầu gần nhất

+ Tham khảo các loại lãi suất hiện hành trên thị trường

+ Tình hình hoạt động giải trí tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước so với những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .

Mỗi phiên giao dịch thị trường mở chỉ áp dụng một trong các hình thức sau đây:

1. Giao dịch mua có kì hạn: là việc Ngân hàng Nhà nước mua và nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá từ tổ chức tín dụng, đồng thời tổ chức tín dụng cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu giấy tờ có giá đó sau một thời gian nhất định.

2. Giao dịch bán có kì hạn: là việc Ngân hàng Nhà nước bán và chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá từ tổ chức tín dụng, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu giấy tờ có giá đó sau một thời gian nhất định.

3. Giao dịch mua hẳn: là việc Ngân hàng Nhà nước mua và nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá từ tổ chức tín dụng, không kèm theo cam kết bán lại giấy tờ có giá.

4. Giao dịch bán hẳn: là việc Ngân hàng Nhà nước bán và chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá cho tổ chức tín dụng, không kèm theo cam kết mua lại giấy tờ có giá.

Nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện thông qua phương thức đấu thầu gồm có: đấu thầu khối lượng đấu thầu lãi suất.

Đấu thầu khối lượng là việc xét thầu trên cơ sở khối lượng dự thầu của  các tổ chức tín dụng, khối lượng giấy tờ có giá Ngân hàng Nhà nước cần mua hoặc bán và lãi suất do Ngân hàng Nhà nước thông báo.

Đấu thầu lãi suất vay là việc xét thầu trên cơ sở lãi suất vay dự thầu, khối lượng dự thầu của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và khối lượng sách vở có giá Ngân hàng Nhà nước cần mua hoặc bán .1Sơ đồ Qui trình đấu thầu trên thị trường mở ở Nước Ta

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính, NXB Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.