articlewriting1

Tài sản vô hình là một tài sản không có hình thái vật chất (không giống như tài sản vật chất như máy móc và tòa nhà) và thường rất khó đánh giá. Nó bao gồm bằng sáng chế, bản quyền, nhượng quyền thương mại, lợi thế thương mại, nhãn hiệu và tên thương mại, và giải thích chung cũng bao gồm phần mềm và các tài sản dựa trên máy tính vô hình khác. Trái ngược với các tài sản khác, tài sản vô hình nói chung là mặc dù không nhất thiết phải chịu đựng những thất bại điển hình của thị trường là không cạnh tranh và không thể loại trừ.[1]

Tài sản vô hình đã được cho là một trong những góp phần hoàn toàn có thể có cho sự chênh lệch giữa giá trị công ty theo hồ sơ kế toán của họ và giá trị công ty theo vốn hóa thị trường của họ. [ 2 ] Xem xét lập luận này, điều quan trọng là phải hiểu thế nào là một gia tài vô hình thực sự trong mắt của một kế toán viên. Một số nỗ lực đã được thực thi để xác lập gia tài vô hình :

  • Trước năm 2005, Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Úc đã ban hành Tuyên bố về khái niệm kế toán số 4 (SAC 4).[3] Tuyên bố này không cung cấp định nghĩa chính thức về tài sản vô hình nhưng đã cung cấp rằng tính hữu hình không phải là một đặc tính thiết yếu của tài sản.
  • Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế tiêu chuẩn 38 (IAS 38)[4] định nghĩa một tài sản vô hình là: “một tài sản phi tiền tệ có thể nhận dạng mà không có chất vật lý”. Định nghĩa này bên cạnh định nghĩa chuẩn của một tài sản đòi hỏi một sự kiện trong quá khứ đã tạo ra một nguồn tài nguyên mà thực thể kiểm soát và từ đó lợi ích kinh tế trong tương lai sẽ được dự kiến. Do đó, yêu cầu thêm đối với một tài sản vô hình theo IAS 38 là khả năng nhận dạng. Tiêu chí này yêu cầu một tài sản vô hình có thể tách rời khỏi thực thể hoặc nó phát sinh từ một quyền hợp đồng hoặc pháp lý.
  • Ủy ban chuẩn hóa kế toán tài chính của Ủy ban chuẩn mực kế toán tài chính 350 (ASC 350) định nghĩa một tài sản vô hình là một tài sản, không phải là tài sản tài chính, không có hình thái vật chất.

Do đó, việc thiếu chất vật lý có vẻ như là một đặc thù xác lập của một gia tài vô hình. Cả hai định nghĩa IASB và FASB đều đặc biệt quan trọng loại trừ gia tài tiền tệ trong định nghĩa của chúng về một gia tài vô hình. Điều này là thiết yếu để tránh việc phân loại những khoản mục như thông tin tài khoản phải thu, công cụ phái sinh và tiền mặt trong ngân hàng nhà nước như một gia tài vô hình. IAS 38 chứa những ví dụ về gia tài vô hình, gồm có : ứng dụng máy tính, bản quyền và bằng bản quyền sáng tạo .

Nghiên cứu và tăng trưởng[sửa|sửa mã nguồn]

R&D được coi là một trong số một số tài sản vô hình khác (ví dụ: khoảng 16 phần trăm của tất cả các tài sản vô hình ở Hoa Kỳ [5]), ngay cả khi hầu hết các quốc gia coi R&D là chi phí hiện tại cho cả mục đích pháp lý và thuế. Trong khi hầu hết các quốc gia báo cáo một số tài sản vô hình trong Tài khoản thu nhập và sản phẩm quốc gia (NIPA), không có quốc gia nào đưa vào thước đo toàn diện về tài sản vô hình. Tuy nhiên, các nhà kinh tế nhận ra sự đóng góp ngày càng tăng của tài sản vô hình trong tăng trưởng GDP dài hạn.[6]

IAS 38 nhu yếu bất kể dự án Bất Động Sản nào dẫn đến việc tạo ra một tài nguyên cho thực thể được phân thành hai quy trình tiến độ : tiến trình điều tra và nghiên cứu và tiến trình tăng trưởng .Nghiên cứu được định nghĩa là ” cuộc tìm hiểu khởi đầu và theo kế hoạch được triển khai với triển vọng đạt được kiến thức và kỹ năng và hiểu biết khoa học hoặc kỹ thuật mới. Ví dụ, một công ty hoàn toàn có thể thực thi điều tra và nghiên cứu về một trong những loại sản phẩm của mình sẽ sử dụng trong thực thể mà hiệu quả trong tương lai thu nhập kinh tế tài chính .Phát triển được định nghĩa là ” ứng dụng tác dụng nghiên cứu và điều tra vào kế hoạch hoặc phong cách thiết kế để sản xuất vật tư, thiết bị, mẫu sản phẩm, tiến trình, mạng lưới hệ thống hoặc dịch vụ mới, trước khi khởi đầu sản xuất hoặc sử dụng thương mại. “Việc giải quyết và xử lý kế toán của những ngân sách đó nhờ vào vào việc nó được phân loại là nghiên cứu và điều tra hay tăng trưởng. Trường hợp không hề phân biệt được, IAS 38 nhu yếu hàng loạt dự án Bất Động Sản được coi là nghiên cứu và điều tra và lan rộng ra trải qua Tuyên bố thu nhập tổng lực .

Vì chi phí nghiên cứu mang tính đầu cơ cao, không có gì chắc chắn rằng lợi ích kinh tế trong tương lai sẽ chảy vào thực thể. Như vậy, sự thận trọng cho rằng chi phí nghiên cứu sẽ được chi ra thông qua Báo cáo thu nhập toàn diện. Tuy nhiên, chi phí phát triển ít đầu cơ hơn và có thể dự đoán lợi ích kinh tế trong tương lai sẽ chảy vào thực thể. Khái niệm phù hợp cho rằng chi tiêu phát triển được vốn hóa vì chi tiêu sẽ tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai cho thực thể.

Việc phân loại ngân sách nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng hoàn toàn có thể mang tính chủ quan cao và điều quan trọng cần chú ý quan tâm là những tổ chức triển khai hoàn toàn có thể có một động cơ thầm kín trong việc phân loại ngân sách nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng. Các giám đốc ít thận trọng hơn có thể thao túng báo cáo giải trình kinh tế tài chính trải qua việc phân loại ngân sách nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng .

Kế toán kinh tế tài chính[sửa|sửa mã nguồn]

Tiêu chuẩn chung[sửa|sửa mã nguồn]

Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ( IASB ) đưa ra một số ít hướng dẫn ( IAS 38 ) về cách những gia tài vô hình cần được hạch toán trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Nói chung, những gia tài vô hình hợp pháp được tăng trưởng nội bộ không được công nhận và những gia tài vô hình hợp pháp được mua từ bên thứ ba được công nhận. Các từ tựa như như IAS 9 .

Theo GAAP của Hoa Kỳ, các tài sản vô hình được phân loại thành: Các tài sản vô hình được mua so với nội bộ được tạo ra và các tài sản vô hình có giới hạn trong cuộc sống vô hạn.[cần dẫn nguồn]

Phân bổ ngân sách[sửa|sửa mã nguồn]

Tài sản vô hình thường được mở rộng theo tuổi thọ tương ứng của chúng.[4] Tài sản vô hình có một cuộc sống hữu ích có thể xác định hoặc vô thời hạn. Tài sản vô hình có cuộc sống hữu ích có thể xác định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên đời sống kinh tế hoặc pháp lý của họ,[7] cái nào ngắn hơn Ví dụ về tài sản vô hình với cuộc sống hữu ích có thể nhận dạng bao gồm bản quyền và bằng sáng chế. Tài sản vô hình với cuộc sống hữu ích vô thời hạn được đánh giá lại mỗi năm do sự suy yếu. Nếu một sự suy yếu đã xảy ra, thì một mất mát phải được công nhận. Mất mát suy giảm được xác định bằng cách trừ đi giá trị hợp lý của tài sản khỏi giá trị sổ sách / giá trị tài sản. Thương hiệu và lợi thế thương mại là những ví dụ về tài sản vô hình với cuộc sống hữu ích vô thời hạn. Lợi thế thương mại phải được kiểm tra mức độ suy giảm chứ không phải khấu hao. Nếu bị suy giảm, lợi thế thương mại sẽ giảm và khoản lỗ được ghi nhận trong báo cáo Thu nhập.

Đối với mục tiêu thuế thu nhập cá thể, 1 số ít ngân sách tương quan đến gia tài vô hình phải được vốn hóa thay vì được coi là ngân sách được khấu trừ. Các pháp luật về kho bạc thường nhu yếu vốn hóa những ngân sách tương quan đến việc mua lại, tạo ra hoặc tăng cường những gia tài vô hình. [ 8 ] Ví dụ : một khoản tiền được trả để có được thương hiệu phải được đổi thành vốn. Một số tiền được trả để tạo điều kiện kèm theo cho những thanh toán giao dịch này cũng được đổi thành vốn. Một số loại gia tài vô hình được phân loại dựa trên việc gia tài được mua từ một bên khác hay do người nộp thuế tạo ra. Các lao lý chứa nhiều lao lý nhằm mục đích giúp thuận tiện xác lập khi nào cần đổi thành vốn. [ 9 ]Do tầm quan trọng ngày càng tăng của gia tài vô hình như là một nguồn tăng trưởng kinh tế tài chính và lệch giá thuế, [ 6 ] cũng như thực tiễn là thực chất phi vật lý của chúng giúp người nộp thuế thuận tiện tham gia vào những kế hoạch thuế hơn như biến hóa thu nhập hoặc chuyển giá, [ 10 ] cơ quan thuế và những tổ chức triển khai quốc tế đã phong cách thiết kế những cách để link những gia tài vô hình với nơi chúng được tạo ra, từ đó xác lập mối quan hệ. Tài sản vô hình cho những tập đoàn lớn được khấu hao trong thời hạn 15 năm, tương tự 180 tháng .Định nghĩa ” gia tài vô hình ” khác với kế toán tiêu chuẩn, ở 1 số ít cơ quan chính phủ tiểu bang Hoa Kỳ. Các chính phủ nước nhà này hoàn toàn có thể gọi CP và trái phiếu là ” gia tài vô hình. ” [ 11 ]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.