articlewriting1

zone

zone /zoun/

 • danh từ
  • (địa lý,địa chất) đới
   • the torrid zone: đới nóng, nhiệt đới
   • the temperate zone: đới ôn hoà, ôn đới
   • the frigid zone: đới lạnh, hàn đới
  • khu vực, miền; vùng
   • within the zone of submarine activity: trong khu vực hoạt động của tàu ngầm
   • the zone of influence: khu vực ảnh hưởng
   • the zone of operations: khu vực tác chiến
  • (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) dây nịt, dây dưng
  • ngoại động từ
   • chia thành đới, chia thành khu vực, quy vùng
    • to zone a district for industry: quy vùng một khu để xây dựng công nghiệp


   địa đới
   địa khu
   đới
 • latent zone temperature storage: bảo quản ở nhiệt độ đới ủ
 •  khu
 • administrative zone: khu hành chánh
 • agro-economic zone: khu kinh tế nông nghiệp
 • border zone: khu miễn thuế ở biên giới
 • business zone: khu thương nghiệp
 • commercial free zone: khu thương mại miễn thuế
 • conservation zone: khu bảo tồn
 • danger zone: khu vực nguy hiểm
 • duty-free zone: khu miễn thuế
 • economic development zone: khu phát triển kinh tế
 • economic zone: khu kinh tế
 • emerging industrial zone: khu công nghiệp mới nổi
 • enterprise zone: khu vườn ươm xí nghiệp
 • enterprise zone: khu vực kinh doanh đặc biệt
 • enterprise zone: đặc khu kinh tế
 • enterprise zone: khu vực miễn quan thuế
 • enterprise zone: khu phát triển xí nghiệp
 • exclusive economic zone: khu kinh tế dành riêng
 • exclusive economic zone: khu kinh tế độc quyền
 • exempt coastal zone: khu miễn thuế ven biển
 • export processing free zone: khu miễn thuế gia công xuất khẩu
 • export processing zone: khu gia công hàng xuất khẩu
 • export processing zone: khu chế xuất
 • foreign trade zone: khu vực ngoại thương
 • free transit zone: khu quá cảnh tự do
 • free zone: khu vực tự do (mậu dịch)
 • free zone: khu vực tự do
 • growth zone: khu vực tăng trưởng kinh tế
 • industrial zone: khu công nghiệp
 • neutral zone: khu trung lập
 • poverty-stricken zone: khu vực nghèo khó
 • quasi-industrial zone: khu chuẩn công nghiệp
 • special economic zone: đặc khu kinh tế
 • stable zone: khu vực ổn định (kinh tế)
 • tariff free zone: khu vực miễn thuế (quan)
 • tariff free zone: khu vực miễn thuế quan
 • tax-free trade zone: khu mậu dịch miễn thuế
 • tow away zone: khu vực cấm đậu
 • towaway zone: khu vực cấm đậu (với sự bỏ vào phú-de)
 • trade zone: khu vực mậu dịch
 • wage zone: khu vực tiền lương
 • zone advertising: quảng cáo phân khu
 • zone freight rate: suất cước thống nhất theo khu vực
 • zone of competition: khu vực cạnh tranh
 • zone of influence: khu vực ảnh hưởng
 • zone of middle and small industry: khu công nghiệp nhỏ và vừa
 • zone price: giá khu vực
 • zone pricing: định giá khu vực
 • zone pricing system: chế độ giá khu vực
 • zone system of pricing: phương thức định giá theo khu vực
 • zone tariff system: chế độ giá cước khu vực
 •  khu bưu chính
   khu vực

  .

 • danger zone: khu vực nguy hiểm
 • enterprise zone: khu vực kinh doanh đặc biệt
 • enterprise zone: khu vực miễn quan thuế
 • foreign trade zone: khu vực ngoại thương
 • free zone: khu vực tự do (mậu dịch)
 • free zone: khu vực tự do
 • growth zone: khu vực tăng trưởng kinh tế
 • poverty-stricken zone: khu vực nghèo khó
 • stable zone: khu vực ổn định (kinh tế)
 • tariff free zone: khu vực miễn thuế (quan)
 • tariff free zone: khu vực miễn thuế quan
 • tow away zone: khu vực cấm đậu
 • towaway zone: khu vực cấm đậu (với sự bỏ vào phú-de)
 • trade zone: khu vực mậu dịch
 • wage zone: khu vực tiền lương
 • zone freight rate: suất cước thống nhất theo khu vực
 • zone of competition: khu vực cạnh tranh
 • zone of influence: khu vực ảnh hưởng
 • zone price: giá khu vực
 • zone pricing: định giá khu vực
 • zone pricing system: chế độ giá khu vực
 • zone system of pricing: phương thức định giá theo khu vực
 • zone tariff system: chế độ giá cước khu vực
 •  vùng
 • buffer zone: vùng đệm
 • concentration zone theory: lý thuyết vùng đồng tâm
 • flight-free zone: vùng cấm bay
 • turning zone: vùng chuyển ngoặt
 • [ zoun ]

  o   tầng; đới

  – Lớp đá đặc trưng, có thể được xác định bởi hàm lượng dầu, bởi đặc tính thạch học, hoặc bởi các hoá thạch.

  – Khí và / hoặc dầu đọng liên tục trong những lỗ rỗng của đá bể chứa.

  §   abyssal zone : đới biển thẳm

  §   blind zone : đới mù

  §   brecclated zone : đới dăm kết

  §   cementation zone : khu vực trám xi măng

  §   coastal zone : đới bờ

  §   concretionary zone : đới cấu tạo kết vón

  §   conductive zone : đới truyền dẫn

  §   contact zone : đới tiếp xúc

  §   cracking zone : khu vực crackinh

  §   crushed zone : đới gãy vụn

  §   desert zone : đới hoang mạc

  §   displacement zone : đới dịch chuyển

  §   dysphotic zone : đới kém sáng

  §   euphotic zone : đới sáng rõ

  §   fault zone : đới đứt gãy

  §   flushed zone : đới ngập nước

  §   fracture zone : đới phá vỡ

  §   fractured zone : đới bị phá vỡ

  §   froth zone : miền bọt

  §   gas zone : đới khí

  §   gouge zone : đới sét mạch

  §   heating zone : miền gia nhiệt, khu vực đốt nóng

  §   invaded zone : đới bị xâm nhập

  §   leached zone : đới bị rửa lũa

  §   littoral zone : đới ven bờ

  §   loss-of-circulation zone : đới bị mất tuần hoàn dung dịch (khoan)

  §   marginal zone : đới rìa

  §   melting zone : đới nóng chảy

  §   metamorphic zone : đới biến chất

  §   mineralized zone : đới khoáng hóa

  §   oil zone : đới dầu

  §   pay zone : đới có sản phẩm

  §   phreatic zone : đới nước ngầm, đới nước gần bề mặt

  §   producing zone : đới sản xuất

  §   root zone : đới gốc

  §   ruptured zone : đới đứt gãy

  §   shattered zone : đớt vỡ vụn

  §   shear zone : đới cắt

  §   skip zone : đới tĩnh, đới lặng

  §   smelting zone : miền nóng chảy

  §   stringer zone : đới phân mạch

  §   sublittoral zone : đới cận bờ, đới á duyên hải

  §   sulphide zone : đới sunfua

  §   surf zone : đới sóng vỗ

  §   temperate zone : ôn đới

  §   tensile zone : đới căng

  §   transition zone : đới chuyển tiếp

  §   uncontaminated zone : đới không bị ô nhiễm

  §   up-hole zone : đoạn thiết bị trên miệng giếng, dầu giếng

  §   vadose zone : đới thấm nước

  §   weathering zone : đới phong hóa

  §   zone of aeration : đới thoáng khí

  §   zone of capillary : đới mao dẫn

  §   zone of combustion : khu vực đốt cháy

  §   zone of compensation : miền bù, miền bổ chính

  §   zone of flow : đới dòng chảy

  §   zone of folding : đới uốn nếp

  §   zone of fusion : miền nóng chảy

  §   zone of invasion : đới xâm nhập

  §   zone of jointing : đới phân phiến

  §   zone of lost return : khu vực mất tuần hoàn dung dịch bùn khoan

  §   zone of oxidation : đới oxi hóa

  §   zone of pressure : vùng áp suất

  §   zone of reduction : miền khử

  §   zone of saturation : miền bão hòa

  §   zone of weathering : đới phong hóa

  §   zone isolation : cách ly tầng

  §   zone of aeration : đới thoáng khí

  §   zone of capillarity : đới mao dẫn

  §   zone of saturation : đới bão hoà

  Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng chuyền

  Zone

  Khu vực

  Từ điển chuyên ngànhThể thao: Bóng đá

  ZONE : a type of 3 T defense 3 T that assigns each 3 T defender 3 T to a particular area in front of or around his team’s 3 T goal 3 T in which he is responsible for 3 T marking 3 T any 3 T attacker 3 T that enters; often used in youth league games. [15th century. Via French and Latin < Greek zōnē "belt, girdle"]

  PHÒNG THỦ KHU VỰC: kiểu phòng thủ trong đó mỗi cầu thủ được giao một khu vực cụ thể để phòng thủ; thường áp dụng cho các đội trẻ. 1. phòng thủ ( đgt ) : giữ gìn. [Từ Hán Việt]

  Xem thêm: geographical zone, zona, district, partition

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.